Η Πολιτική Συμβίωση στην Κύπρο: Διαδικασία και Έννομες Συνέπειες

Η δυνατότητα σύναψης συμφώνου Πολιτικής Συμβίωσης εισήχθη στην Κυπριακή Δημοκρατία με τον Νόμο 184 (Ι) του 2015. Η πολιτική συμβίωση εξισώνεται νομικά με το γάμο, καθώς σύμφωνα με το νόμο, αν δεν υπάρχει αντίθετη πρόνοια, έχει τα αντίστοιχα αποτελέσματα και συνέπειες ως εάν να είχε τελεστεί γάμος δυνάμει των διατάξεων του περί Γάμου Νόμου και οποιαδήποτε αναφορά σε νομοθεσία της Δημοκρατίας σε «σύζυγο» θα ερμηνεύεται ως αναφορά και σε σύμβιο σε Πολιτική Συμβίωση.

Για τη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού Νόμου, απαιτείται η ελεύθερη συναίνεση των προσώπων που προτίθενται να τη συνάψουν.

Δεν είναι ικανό για σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης,  πρόσωπο που:

(α) Δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του, ή

(β) είναι ανίκανο κατά το χρόνο σύναψης της Πολιτικής Συμβίωσης να αντιληφθεί και να εκτιμήσει την πράξη του ούτως ώστε να συναινέσει στη σύναψη Πολιτικής Συμβίωσης, λόγω ψυχικής ή νοητικής διαταραχής ή ανεπάρκειας ή λόγω εγκεφαλικής ή άλλης πάθησης ή ασθένειας ή λόγω εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες ή λόγω προβλημάτων ψυχικής υγείας.

Τα προτιθέμενα πρόσωπα να συνάψουν Πολιτική Συμβίωση παρουσιάζονται αυτοπροσώπως ενώπιον του Ληξίαρχου της επαρχίας στην οποία διαμένει ένα εξ’ αυτών ή, σε περίπτωση που δεν διαμένουν μόνιμα στη Δημοκρατία, της επαρχίας της επιλογής τους, και υποβάλλουν δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τα ίδια το σχετικό Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης συνοδευόμενο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα.

Ο Ληξίαρχος, αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος, εκδίδει Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης στον τύπο που προβλέπεται από το Νόμο, σε τρία (3) δεόντως επικυρωμένα αντίγραφα που φέρουν την ημερομηνία της καταχώρησής του και καταχωρεί στο Μητρώο το πρωτότυπο υπογεγραμμένο Πιστοποιητικό Πολιτικής Συμβίωσης, το πρωτότυπο υπογεγραμμένο Έντυπο Πολιτικής Συμβίωσης και αντίγραφο των λοιπών εγγράφων που συνυποβάλλονται.

Πιστοποιημένο αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολιτικής Συμβίωσης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου, είναι αποδεκτό από κάθε δικαστήριο ή αρχή ή από οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ως απόδειξη της Πολιτικής Συμβίωσης που αφορά.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες και νομική συμβουλή σχετικά με τη διαδικασία σύναψης πολιτικής συμβίωσης αλλά και κάθε θέμα οικογενειακού δικαίου επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Πώληση ακινήτων: Οι αλλαγές στη νομοθεσία για την κατάθεση της σύμβασης στο κτηματολόγιο με τον Τροποποιητικό περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο του 2023

Στις 12 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος 132(Ι) του 2023 , ο οποίος προνοεί σημαντικές τροποποιήσεις στους περί Πώλησης Ακινήτων

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info