Σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης και αγοραπωλησίας ακινήτων από δικηγόρους: Νέα ρύθμιση με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Με απόφαση της Βουλής στις 2 Απριλίου 2021 , εγκρίθηκε η τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου η οποία προβλέπει ότι τη σύνταξη, μελέτη ή τροποποίηση οποιουδήποτε εγγράφου κάθε μορφής ή οποιασδήποτε αίτησης, έκθεσης, δήλωσης, ένορκης δήλωσης ή άλλου εγγράφου που σχετίζεται με τη μίσθωση ή την αγοραπωλησία ακίνητης ιδιοκτησίας θα αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι ασκούντες το επάγγελμα του δικηγόρου.

Η τροποποίηση αυτή αναμένεται να επιφέρει προστασία και ασφάλεια στα δικαιώματα των πολιτών αφού τα συμβόλαια τα οποία γίνονται από αναρμόδια και χωρίς ειδικές γνώσεις πρόσωπα συχνά καταλήγουν να επιφέρουν προβλήματα και ταλαιπωρία, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που πολλά θέματα που προέκυψαν από ένα μη ορθό ή ελλιπές συμβόλαιο κατέληγαν ακόμα και στην αίθουσα του Δικαστηρίου για να δοθεί λύση.

Για παράδειγμα σε ένα ενοικιαστήριο συμβόλαιο η παράλειψη πρόνοιας για την αύξηση του ποσού της μίσθωσης (π.χ. το ύψος της αύξησης, ο χρόνος της αύξησης κ.λπ.) οδηγεί συχνά σε συγκρούσεις μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη. Ενώ, μεγάλο πρόβλημα, ταλαιπωρία και έξτρα κόστος πιθανόν να δημιουργήσει η μη ορθή διατύπωση και πιθανή  αοριστία του όρου περί αυτόματης ανανέωσης του συμβολαίων (π.χ. ως προς τους όρους ανανέωσης, τον τρόπο, τον χρόνο κ.λπ.)

Ένα μη ορθό ή ελλιπές Αγοραπωλητήριο συμβόλαιο μπορεί να περιπλέξει τόσο τον αγοραστή όσο και τον πωλητή σε ανεπιθύμητες καταστάσεις. Τα συμβόλαια αυτά είναι απαραίτητο, μεταξύ άλλων, να προνοούν με σαφήνεια τον τρόπο, το χρόνο και την μέθοδο πληρωμής. Τα χαρακτηριστικά του ακινήτου και τα ενδεχόμενα ελαττώματα του ή ποιος θα επωμιστεί τυχόν απρόοπτες μεταβολές , περιστατικά ανώτερης βίας ή επιπλέον έξοδα πιθανόν προκύψουν (όπως για παράδειγμα τους φόρους, έξοδα επισκευής κ.λπ) είναι θέματα που πρέπει να ρυθμισθούν επισταμένα στους όρους του συμβολαίου.

Όλα τα πιο πάνω και πολλά άλλα προβλήματα τα οποία διαχρονικά και με βάση την εμπειρία προκύπτουν, μπορούν να αποφευχθούν με την ανάθεση της σύνταξης του συμβολαίου σε Δικηγόρο που έχει την κατάρτιση και την εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τομέα του δικαίου.

To παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα- Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη νομική συμβουλή πάνω σε θέματα συμβολαίων για πώληση και ενοικίαση ακινήτων επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email : info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info