To Εμπίστευμα ως μέσο προστασίας της περιουσίας

της Σταύρης Κοσιάρη, Δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Οι συμφωνίες εμπιστεύματος αποτελούν συχνά την λύση για προστασία περιουσιακών στοιχείων, αφού μπορεί για παράδειγμα μέσω αυτών να επιτευχθεί μείωση φορολογίας, διατήρηση περιουσιακών στοιχείων κλπ. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέσo προστασίας των συμφερόντων ανίκανων προσώπων, ενηλίκων ή ανηλίκων, για μελλοντική εξασφάλιση τους όταν οι επιφορτισμένοι με την φροντίδα τους (πχ οι γονείς τους) φύγουν από τη ζωή.

Στην ουσία είναι ένα είδος σύμβασης μέσω της οποίας ένα πρόσωπο (Εμπιστευματοπάροχος), παραχωρεί τα οφέλη μιας περιουσίας σε άλλο άτομο (στον δικαιούχο του εμπιστεύματος), αλλά τις εξουσίες επί αυτής της περιουσίας και τον πλήρη έλεγχο της, διατηρεί ένα τρίτο πρόσωπο, ο Εμπιστευματοδόχος, το οποίο διορίζεται από τον Εμπιστευματοπάροχο και ενεργεί πάντοτε για το συμφέρον του δικαιούχου του εμπιστεύματος και υπό τους όρους που καθορίζονται λεπτομερώς στη Συμφωνία Εμπιστεύματος.

Δημιουργείται μια συμφωνία όπου περιγράφονται λεπτομερώς και με ακρίβεια τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ο Εμπιστευματοπάροχος επιθυμεί να μεταβιβάσει στον Εμπιστευματοδόχο (π.χ. ακίνητα, μετοχές, τραπεζικές καταθέσεις κλπ), ο οποίος θα κατέχει τον νόμιμο τίτλο με σκοπό το δίκαιο και το ωφέλιμο συμφέρον του δικαιούχου. Τα αντικείμενα του εμπιστεύματος, αποξενώνονται από τον Εμπιστευματοπάροχο και μεταφέρονται στον Εμπιστευματοδόχο. Είναι σημαντικό όμως να τονιστεί ότι η περιουσία αυτή διαχωρίζεται από τα προσωπικά περιουσιακά στοιχεία του Εμπιστευματοδόχου.

Όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για τους σκοπούς του trust εκτελούνται από τον Εμπιστευματοδόχο ο οποίος ενεργεί όχι με προσωπική ιδιότητα αλλά με την ιδιότητα του Εμπιστευματοδόχου. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, τη διαχείριση επενδύσεων κ.λπ..

Όλοι οι σκοποί, οι όροι και ο τρόπος διαχείρισης θα περιγράφονται αναλυτικά στην συμφωνία εμπιστεύματος και θα δεσμεύουν τον Εμπιστευματοδόχο να ενεργεί μόνο στην βάση και στα όρια αυτών.

Η συνήθης πρακτική είναι το ρόλο του Εμπιστευματοδόχου να έχει ένας δικηγόρος, ως ανεξάρτητο και ανεπηρέαστο από εξωτερικούς παράγοντες πρόσωπο το οποίο μπορεί να διασφαλίσει την σωστή και προβλεπόμενη εκτέλεση της συμφωνίας. Φυσικά το ρόλο αυτό είναι δυνατό να  έχουν και άτομα που ο Εμπιστευματοπάροχος επιθυμεί είτε μόνα τους είτε με κάποιον δικηγόρο και να προνοείται το εύρος και οι δυνατότητες καθενός (για παράδειγμα σε περίπτωση διαφωνίας την τελική απόφαση θα λαμβάνει ο δικηγόρος).

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα- βάσει της συμφωνίας-  διορισμού Επόπτη στον οποίο εκχωρούνται οποιασδήποτε φύσεως εξουσίες από το έγγραφο που δημιουργεί το εμπίστευμα, περιλαμβανομένης της εξουσίας να συμβουλεύει τον διαχειριστή η/και δικαιώματος του επιτρόπου σε συγκατάθεση ή σε αρνησικυρία (veto) το οποίο (δικαίωμα) περιλαμβάνει και την εξουσία διορισμού ή ακύρωσης του διορισμού του διαχειριστή.

Η λήξη του εμπιστεύματος μπορεί να καθοριστεί βάσει ενός γεγονότος, μιας ημερομηνίας, μια προϋπόθεσης κ.λπ. Το εμπίστευμα πρέπει να εγγραφεί στο κτηματολόγιο όταν αφορά σε ακίνητη περιουσία και στον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο ή/και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ανάλογα με το πρόσωπο του Εμπιστευματοδόχου).

To παρόν άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη νομική συμβουλή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info