Δάνεια: O καταναλωτής έχει δικαίωμα να λαμβάνει αντίγραφο της σύμβασης και να το μελετά πριν την υπογραφή

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Η σύναψη μιας δανειακής σύμβασης που συνδέεται με ακίνητο, το οποίο ως εξασφάλιση της πίστωσης προορίζεται να υποθηκευθεί υπέρ του πιστωτικού ιδρύματος, αποτελεί μια μακροχρόνια δέσμευση του δανειολήπτη με πολλές ειδικές παραμέτρους, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει αυτός να αγνοεί.

Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας μιας τέτοιας συναλλαγής, επιβάλλεται να εξασφαλισθεί ότι οι καταναλωτές θα έχουν επαρκή χρόνο για να μελετήσουν τις συνέπειες της δεσμευτικής σύμβασης, πριν την υπογράψουν.

Η συνήθης πρακτική των τραπεζών να διεκπεραιώνουν με συνοπτικές διαδικασίες την υπογραφή τυποποιημένων δανειακών συμβάσεων με προκαθορισμένους όρους, «αξιοποιώντας» την ανάγκη του δανειολήπτη για σύντομη εκταμίευση του δανειζόμενου ποσού, πρέπει να σταματήσει.

Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόσουν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία και να παρέχουν επαρκή χρόνο μελέτης προτού συναφθεί η σύμβαση πίστωσης αλλά και χρόνο για υπαναχώρηση μετά τη σύναψη της σύμβασης πίστωσης.

Είναι αναμφισβήτητα προς όφελος των καταναλωτών μέσα στην περίοδο πριν την υπογραφή της σύμβασης , αυτοί να συμβουλεύονται άμεσα δικηγόρο, ο οποίος να μελετήσει επισταμένα τους όρους της προς υπογραφή σύμβασης πίστωσης, έναν προς ένα.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό δίκαιο, οι τράπεζες θα πρέπει να παρέχουν στον καταναλωτή αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης πίστωσης κατά τον χρόνο υποβολής μιας προσφοράς που είναι δεσμευτική για τον πιστωτικό φορέα. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις θα πρέπει τουλάχιστον να παρέχεται στον καταναλωτή αντίγραφο του σχεδίου σύμβασης πίστωσης κατά τον χρόνο υποβολής δεσμευτικής προσφοράς.

Οι ενέργειες αυτές που απορρέουν από νομοθετικά καθιερωμένα δικαιώματα των καταναλωτών , είναι απλές και πιθανόν να αποδειχθούν καθοριστικές κατά την πορεία εξέλιξης της δανειακής σύμβασης, με όφελος του δανειολήπτη, ο οποίος θα έχει γλιτώσει χρόνο, κόστος και ψυχική ταλαιπωρία.

Το γραφείο μας ειδικεύεται στο τραπεζικό δίκαιο και ειδικότερα σε θέματα καταχρηστικών ρητρών . Για εξειδικευμένη συμβουλή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. 22 272360 και με email: info@dplawcyprus.com

Φωτογραφία από τον χρήστη Andrea Piacquadio στο Pexels

Share:

More Posts

Πώληση ακινήτων: Οι αλλαγές στη νομοθεσία για την κατάθεση της σύμβασης στο κτηματολόγιο με τον Τροποποιητικό περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο του 2023

Στις 12 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος 132(Ι) του 2023 , ο οποίος προνοεί σημαντικές τροποποιήσεις στους περί Πώλησης Ακινήτων

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info