Διάταγμα έξωσης για σκοπούς ιδιοκατοίκησης

Της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Μια ενοικίαση εφόσον θεωρηθεί «θέσμια» προστατεύει τον ενοικιαστή από πιθανές διεκδικήσεις του ιδιοκτήτη εκ των δικαιωμάτων του επί του ακινήτου του. Ο ιδιοκτήτης ωστόσο, έχει τη δυνατότητα να ζητήσει ανάκτηση της κατοχής του ακινήτου, με σκοπό την ιδιοκατοίκηση/ιδιόχρηση, αφού όμως αποδείξει ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις τις οποίος θέτει ο περί ενοικιοστασίου Νόμος.

Η πρώτη προϋπόθεση είναι το «εύλογο της έκδοσης» σχετικού διατάγματος ή απόφασης. Με πιο απλά λόγια το κατά πόσο είναι λογικό το αίτημα για ανάκτηση της κατοχής. Έχει αποφασιστεί από τα δικαστήρια ότι η φράση προϋποθέτει την ύπαρξη ανάγκης η οποία πρέπει να είναι γνήσια υφιστάμενη ανάγκη, κάτι περισσότερο από απλή επιθυμία και κάτι κατά πολύ λιγότερο της απόλυτης ανάγκης (βλ. Yiannopoulos v. Theodoulou (1979) 1 C.L.R. 215), ενώ στην υπόθεση Andreou v. Christodoulou (1978) 1 C.L.R. 192, λέχθηκε ότι η ανάγκη θα πρέπει να είναι οριστική και άμεση.

Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά την ταλαιπωρία που θα προξενήσει η ανάκτηση της κατοχής του ακίνητου. Συγκεκριμένα γίνεται μια στάθμιση της ταλαιπωρίας που θα υποστούν οι διάδικοι και μόνο, και όχι άτομα τα οποία  επηρεάζονται μεν από το διάταγμα, δεν υπήρξαν όμως διάδικοι.

Ενδεικτική είναι απόφαση του Δικαστηρίου Ελέγχου ενοικιάσεων Λεμεσού, όπου το Δικαστήριο δεν ασχολήθηκε καθόλου με την ταλαιπωρία που θα προξενούσε στην πρώην σύζυγο του καθ’ ου η αίτηση (συμβαλλόμενο μέρος στο ενοικιαστήριο έγγραφο ήταν μόνο ο τελευταίος), αλλά και στα παιδιά τους, οι οποίοι, μαζί με την μητέρα τους, ήταν οι μοναδικοί κάτοχοι και διαμένοντες στο επίδικο ακίνητο (ο καθ’ού η αίτηση δεν διέμενε πλέον σε αυτό λόγω της διάστασης του γάμου του).

Το δικαστήριο εν προκειμένω στάθμισε μόνο την ταλαιπωρία που θα δημιουργείτο στον αιτητή και στον καθ’ ου η αίτηση λόγω του γεγονότος ότι η αίτηση στεφόταν μόνο προς αυτόν και ένεκα του γεγονότος ότι ο τελευταίος δεν διέμενε πλέον στο ακίνητο, αποφάνθηκε ότι θα δημιουργείτο λιγότερη ταλαιπωρία στον τελευταίο και εξέδωσε διάταγμα για παράδοση ελεύθερης της κατοχής της οικίας, μη εξετάζοντας την ταλαιπωρία των προσώπων που διέμεναν στο ακίνητο και επηρεάζονταν από το πιο πάνω διάταγμα, δεν είχαν όμως την ιδιότητα των διαδίκων στην παρούσα αίτηση. Φυσικά το επηρεαζόμενο μέρος, το οποίο δεν υπήρξε διάδικος θα μπορούσε με διάφορους τρόπους, να εναντιωθεί ή/και να εμποδίσει την έκδοση ή/και την εκτέλεση του πιο πάνω διατάγματος.

Συμπερασματικά λοιπόν, ο αιτητής ιδιοκτήτης θα πρέπει να αποδείξει ότι θα υποστεί μεγαλύτερη ταλαιπωρία από την μη έκδοση του διατάγματος, βασιζόμενος πάντα στα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης.

Μάλιστα σύμφωνα με την διατύπωση του Νόμου αλλά και την σχετική νομολογία προκύπτει ότι, στις περιπτώσεις ανάκτησης κατοχής οικίας για σκοπούς ιδιοκατοίκησης, δεν προνοείται υποχρέωση εξεύρεσης άλλης κατοικίας από πλευράς του ιδιοκτήτη αλλά ούτε και υποχρέωση αποζημίωσης του ενοικιαστή.

Το παρόν άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη νομική συμβουλή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email : info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info