Γαμος: Τι αλλαξε στο νομο σχετικα με τις δηλωσεις προσωπων περι ελευθεριας και απουσιας κωλυματος

O Νόμος περί Γάμου τροποποιήθηκε πρόσφατα με το Νόμο 115(Ι) του 2019.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά στις δηλώσεις των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν γάμο περί ελευθερίας και απουσίας κωλύματος, όπως αυτές ρυθμίζονται στο άρθρο 8 του Νόμου.

Ειδικότερα, στις επίσημες διαβεβαιώσεις που πρέπει να προβούν οι μελλόνυμφοι έχει προστεθεί και η διαβεβαίωση ότι δεν έχουν συνάψει γάμο ή πολιτική συμβίωση με άλλο πρόσωπο. Για τη δήλωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης από αρμόδια αρχή.

Επίσης προβλέπεται ότι αν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αδυνατούν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα από το νόμο πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, ζητά από τα εν λόγω πρόσωπα να προβούν σε ένορκη δήλωση στον Πρωτοκολλητή του οικείου Επαρχιακού Δικαστηρίου, με την οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν συνάψει με άλλο πρόσωπο γάμο, ή να απευθυνθούν στις επίσημες αρχές της Δημοκρατίας για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων.

Ακολουθούν αναλυτικά με έντονη γραφή οι τροποποιήσεις του άρθρου 8 με τον νόμο του 2019:

“Άρθρο 8 – Δηλώσεις προσώπων περί ελευθερίας και απουσίας κωλύματος

(1) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, προτού καθορίσει ημερομηνία και τόπο τέλεσης γάμου στο πιστοποιητικό που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 6, απαιτεί από τα πρόσωπα που προτίθενται να συνάψουν γάμο να παρουσιαστούν ενώπιόν του, ή ενώπιον άλλου προσώπου το οποίο ο Λειτουργός ήθελε εξουσιοδοτήσει, και να προβούν σε επίσημη διαβεβαίωση και να επιβεβαιώσουν γραπτώς:

(α) ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη οποιουδήποτε κωλύματος ή νομικού εμποδίου για το γάμο,

(β) ότι εξασφαλίστηκε κάθε αναγκαία συγκατάθεση η οποία απαιτείται για το γάμο, ή ότι δεν απαιτείται καμιά τέτοια συγκατάθεση, και

(γ) ότι δεν έχει έκαστο συνάψει με άλλο πρόσωπο γάμο ή πολιτική συμβίωση που να είναι σε ισχύ και ότι είναι ελεύθερα να συνάψουν γάμο.

(2) Ο Λειτουργός ενώπιον του οποίου γίνονται οι δηλώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1) οφείλει να ζητήσει, επιπρόσθετα την προσκόμιση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων που να επαληθεύουν το περιεχόμενο των δηλώσεων και των προσωπικών στοιχείων των προσώπων που προτίθενται να συνάψουν γάμο:

Νοείται ότι, για τη δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1), απαιτείται η προσκόμιση επίσημου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, τα οποία να έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ή τις αρμόδιες αρχές της χώρας καταγωγής των ενδιαφερόμενων προσώπων εντός χρονικού διαστήματος που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της δήλωσης:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων έχει οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακρίβεια ή τη γνησιότητα του πιστοποιητικού ή της βεβαίωσης, δύναται να αρνηθεί την τέλεση του γάμου.

(2Α) Όταν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αδυνατούν να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμων, λαμβάνοντας υπόψη τα αντικειμενικά και πειστικά στοιχεία που υποβάλλονται ενώπιόν του, απαιτεί από τα εν λόγω πρόσωπα να προβούν σε ένορκη δήλωση στον Πρωτοκολλητή του οικείου Επαρχιακού Δικαστηρίου, με την οποία να δηλώνουν ότι έκαστο δεν έχει συνάψει με άλλο πρόσωπο γάμο, ή να απευθυνθούν στις επίσημες αρχές της Δημοκρατίας για την έκδοση των εν λόγω πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων:

Νοείται ότι, σε περίπτωση σύναψης προηγούμενου γάμου ή πολιτικής συμβίωσης, κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο οφείλει να παρουσιάσει το διαζευκτήριο του διαλυθέντος προηγούμενου γάμου του για σκοπούς πιστοποίησης της διαζεύξεως ή τα έγγραφα με τα οποία πιστοποιείται η λύση της πολιτικής συμβίωσης δυνάμει των διατάξεων του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που ο τέως σύζυγος του ενδιαφερόμενου προσώπου έχει αποβιώσει, το εν λόγω πρόσωπο οφείλει να παρουσιάσει πιστοποιητικό θανάτου του τέως συζύγου του για σκοπούς πιστοποίησης της χηρείας.

(3) Ο Λειτουργός Τέλεσης Γάμου δεν εκδίδει πιστοποιητικό ειδοποίησης, εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τέλεσης γάμου που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο”.

Για οποιοδήποτε θέμα Οικογενειακού Δικαίου (Γαμικές διαφορές, διαζύγιο, διατροφή, επικοινωνία με τέκνο, επιμέλεια κλπ) επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 ή στο email info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info