Η προσαγωγή μαρτυρίας στη διοικητική δίκη

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου σε S.Dionysiou & Partners LLC

Η προσαγωγή μαρτυρίας κατά την εκδίκαση προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο είναι δυνατή βάσει του Κανονισμού 10(2) και του Κανονισμού 19 των Διαδικαστικών Κανονισμών του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου του 1962, οι οποίοι ισχύουν αναλογικά, στη βάση του Κανονισμού 2 των περί της Λειτουργίας του Διοικητικού Δικαστηρίου Διαδικαστικών Κανονισμών του 2015.

Η μαρτυρία μπορεί να προσαχθεί κατόπιν αίτησης και έγκρισης της από το Δικαστήριο σε όλα τα στάδια της διοικητικής δίκης, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην αναθεωρητική διαδικασία.

Οι κανόνες που έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά από τη νομολογία επί του θέματος, διατυπώνονται στην απόφαση της Ολομέλειας στην υπόθεση Sportsman Betting Co. Limited v. Κυπριακής Δημοκρατíaς (2000) 3 Α.Α.Δ. 591, στην οποία επιβεβαιώθηκε η νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου ότι προϋπόθεση για την προσαγωγή μαρτυρίας στην αναθεωρητική δικαιοδοσία είναι η σχετικότητα της μαρτυρίας προς τα επίδικα θέματα. Το Δικαστήριο, κατά την ενάσκηση της αναθεωρητικής δικαιοδοσίας, έχει διακριτική ευχέρεια να ελέγχει το δικαίωμα των διαδίκων να προσαγάγουν μαρτυρία σχετική με τα γεγονότα που θέλουν να αποδείξουν, πάντοτε με γνώμονα τη σχετικότητα της μαρτυρίας με τα επίδικα θέματα και την αποδεικτικότητα οποιουδήποτε επίδικου θέματος ενώπιον του Δικαστηρίου και μπορεί ή όχι να βοηθήσει το Δικαστήριο στην απονομή δικαιοσύνης στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στην υπόθεση Δημοκρατία ν. Kassinos Constructions (1990) 3 Α.Α.Δ. 3835, αναφέρθηκαν από την Ολομέλεια, τα ακόλουθα σχετικά:

«Ο ρυθμιστικός ρόλος του δικαστηρίου σε θέματα διαδικασίας και απόδειξης στη διοικητική δίκη είναι διάφορος και ευρύτερος από αυτόν που επιτρέπει το δικονομικό σύστημα που επικρατεί στην πολιτική δίκη. Η διαφορά εκπηγάζει από την ύπαρξη και εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας σε συνδυασμό με τη φύση του ανακριτικού συστήματος. Σε αντίθεση με το σύστημα της αντιδικίας, που διέπει την πολιτική δίκη και που η ευθύνη για την εισαγωγή μαρτυρίας βαρύνει τους διαδίκους, στο ανακριτικό σύστημα η πρωτοβουλία ανήκει και στο δικαστή. Οι αρχές αυτές είναι διάχυτες στο διαδικαστικό κανονισμό του 1962. Στον Γ. Παπαχατζή ‘Μελέται επί του Δικαίου των Διοικητικών Διαφορών’ στη σελ. 36 συναντούμε την ακόλουθη εύστοχη παρατήρηση επί του θέματος: ‘Ο Δικαστής, ουχί δ΄ οι διάδικοι, διευθύνει την έρευναν του πραγματικού μέρους της υποθέσεως.’».

Ωστόσο είναι πάγια θέση της νομολογίας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή μαρτυρία που διαφοροποιεί ή αλλοιώνει ή μεταβάλλει το περιεχόμενο των στοιχείων που λήφθηκαν υπόψη προς έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης. ( ενδεικτικά: Kyriakides v. The Republic (1961)  1 R.S.C.C. 66,  Ρούσος ν. Ιωαννίδης και άλλων (1999) 3 Α.Α.Δ. 549, Θαλασσινός ν. Δημοκρατίας (2003) 3 Α.Α.Δ. 507, Δημοκρατία ν. D. J. Karapatakis & Sons Ltd Consortium,  Α.Ε. 125/2014,  ημερομηνίας 13.7.2015,  Σάββα ν. Δημοκρατίας,  A.E. 49/2012,  ημερομηνίας 7.2.2018).

Σύμφωνα με τη νομολογία, η μαρτυρία θα πρέπει να σχετίζεται με την εγκυρότητα της προσβαλλόμενης πράξης, με τέτοιο τρόπο που το ίδιο το δικαστήριο να θέλει να την αναζητήσει.

Προσαγωγή μαρτυρίας επιτρέπεται μόνο όταν η απόδειξη των συγκεκριμένων γεγονότων, δυνατόν να τεκμηριώσει οποιονδήποτε εκ των λόγων ακύρωσης που προβάλλονται και είναι επιτρεπτή όταν η απόδειξη των συγκεκριμένων γεγονότων, δυνατόν να απορρίψει εγερθέντα λόγο ακύρωσης.

Η μαρτυρία δεν είναι αποδεκτή επίσης στις περιπτώσεις που απλά επιδιώκει την αποσαφήνιση ασαφών στοιχείων αλλά και όταν έχει ως αποτέλεσμα να ωθεί το Δικαστήριο εκτός του πλαισίου της αμιγώς ακυρωτικής δικαιοδοσίας του.(υπόθεση Μ.Σχίζα κατά Δημοκρατίας, αρ.691/2002 ημερ.16/9/2004).

Από τις ανωτέρω παγιωμένες θέσεις της νομολογίας, συμπεραίνεται ότι κρίσιμο στοιχείο για την αποδοχή μαρτυρίας κατά την εκδίκαση της προσφυγής ή της έφεσης (κατά την δευτεροβάθμια διαδικασία) είναι το κατά πόσο η προτεινόμενη μαρτυρία είναι εύλογα σχετική, αλλά και αποδεικτική προς οποιοδήποτε επίδικο ζήτημα που σχετίζεται με τη νομιμότητα της προσβαλλόμενης απόφασης.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Για συγκεκριμένη συμβουλή και εξειδικευμένο χειρισμό της υπόθεσής σας σε κάθε ζήτημα διοικητικής προσφυγής επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 & στο email: info@dplawcyprus.com

(photo:freepik.com)

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info