Πώληση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και ευθύνη του Πωλητή

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Η πώληση αντικειμένων διέπεται μεταξύ άλλων από νομοθετικές διατάξεις που καθιερώνουν και οριοθετούν την ευθύνη του πωλητή. Μια χαρακτηριστική περίπτωση πώλησης αντικειμένου σημαντικής μάλιστα αξίας είναι αυτή ενός αυτοκινήτου. Κι ενώ στις περιπτώσεις όπου πρόκειται για καινούριο όχημα, η ευθύνη του πωλητή (εγγύηση) δεν τίθεται εκ πρώτης όψεως σε αμφισβήτηση, στις περιπτώσεις μεταχειρισμένων οχημάτων, έχει επικρατήσει η αντίληψη στις συναλλαγές ότι ο πωλητής  – είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο που ασκεί τη συγκεκριμένη εμπορική δραστηριότητα – μπορεί να απαλλάσσεται από αυτή την υποχρέωση, κάτι το οποίο δεν ισχύει.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης, η οποία υφίσταται κατά το χρόνο παράδοσης των αγαθών και η οποία διαπιστώνεται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης:

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών, ο πωλητής και ο καταναλωτής δύναται να συμφωνούν συμβατικούς όρους και/ή να συνάπτουν συμφωνίες που προβλέπουν χρονική περίοδο ευθύνης του πωλητή μικρότερη των δύο (2) ετών, η οποία όμως δεν δύναται να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους.

Τονίζεται ότι ο νόμος ρητά προνοεί ότι οποιαδήποτε συμβατική συμφωνία, η οποία αποκλείει σε βάρος του καταναλωτή την εφαρμογή των μέτρων που προβλέπει η νομοθεσία και/ή παρεκκλίνει από αυτά και/ή μεταβάλλει την ισχύ τους προτού η έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών περιέλθει σε γνώση του πωλητή από τον καταναλωτή, δεν είναι δεσμευτική για τον καταναλωτή.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα κι αν ο πωλητής θέσει στη συμφωνία όρο περί έλλειψης οποιασδήποτε ευθύνης του σε περίπτωση ελαττώματος (πχ. το μεταχειρισμένο όχημα παρουσιάσει λίγο μετά την αγορά του μηχανική βλάβη) ένας τέτοιος όρος δεν θα είναι δεσμευτικός για τον αγοραστή και θα μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.

Επομένως , ακόμα και στην περίπτωση που δεν έχει συμφωνηθεί εγγύηση για το πωληθέν μεταχειρισμένο όχημα ή έχει τεθεί απαλλακτική ρήτρα υπέρ του πωλητή, η νομοθεσία προστατεύει τον καταναλωτή παρέχοντας του έναν (1) τουλάχιστον χρόνο εγγύηση από την ημερομηνία παράδοσης.

Τα παραπάνω ισχύουν για την πώληση κάθε αγαθού, όπως αυτό ερμηνεύεται στην οικεία νομοθεσία.

Το άρθρο αυτό έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για εξειδικευμένη συμβουλή και χειρισμό της υπόθεσης σας επικοινωνήστε μαζί  μας στο τηλ. +35722272360 και στο email : info@dplawcyprus.com

(photo: freepik.com)

Share:

More Posts

Πώληση ακινήτων: Οι αλλαγές στη νομοθεσία για την κατάθεση της σύμβασης στο κτηματολόγιο με τον Τροποποιητικό περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο του 2023

Στις 12 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος 132(Ι) του 2023 , ο οποίος προνοεί σημαντικές τροποποιήσεις στους περί Πώλησης Ακινήτων

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info