Οι λόγοι διαζυγίου σύμφωνα με το κυπριακό οικογενειακό δίκαιο

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Διονυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Οι λόγοι διαζυγίου αναφέρονται στον σχετικό νόμο περί Γάμου του 2003, όπως αυτός τροποποιήθηκε με πλέον πρόσφατη τροποποίηση αυτή με το νόμο 1 (Ι) του 2023.

Ένας γάμος λύνεται με δικαστική απόφαση από το αρμόδιο Δικαστήριο, κατόπιν καταχώρισης αγωγής διαζυγίου για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Ισχυρός Κλονισμός

Όταν οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων έχουν κλονισθεί ισχυρά για λόγο ο οποίος αφορά είτε το πρόσωπο του εναγομένου είται και των δύο συζύγων σε τέτοιο βαθμό, ώστε βάσιμα να είναι αφόρητη η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης για τον ενάγοντα:

Οι σχέσεις μεταξύ των συζύγων τεκμαίρεται ότι έχουν κλονισθεί και είναι αφόρητη για τον ενάγοντα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης για λόγο ο οποίος αφορά το πρόσωπο του εναγόμενου στις εξής περιπτώσεις:

  • Διγαμίας
  • Μοιχείας
  • Εγκατάλειψης του ενάγοντα
  • Επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο
  • Άσκησης βίας εναντίον του ή εναντίον τέκνου από τον εναγόμενο

«Βία» σημαίνει οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά με την οποία προκαλείται σωματική, σεξουαλική ή ψυχική βλάβη σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας από άλλο μέλος της οικογένειας και περιλαμβάνει και τη βία που ασκείται με σκοπό την επίτευξη σεξουαλικής επαφής χωρίς τη συγκατάθεση του θύματος, καθώς επίσης και τον περιορισμό της ελευθερίας του. [ερμηνεία με βάση τον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο]

Επισημαίνεται ότι ο εναγόμενος σύζυγος έχει δικαίωμα να αποδείξει στο δικαστήριο ότι δεν συντρέχει κάποιος από τους ανωτέρω επικαλούμενους λόγους.

(β) Διετής Διάσταση

Όταν οι μεταξύ των συζύγων σχέσεις έχουν αμάχητα κλονισθεί λόγω του ότι βρίσκονται σε διάσταση επί δύο (2) τουλάχιστον χρόνια.

Η συμπλήρωση του προβλεπόμενου χρόνου διάστασης δεν εμποδίζεται από μικρές διακοπές οι οποίες έγιναν ως προσπάθεια αποκατάστασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους και οι οποίες στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν τους τρεις (3) μήνες

(γ) Συναινετικό Διαζύγιο

Όταν οι μεταξύ των συζύγων σχέσεις έχουν αμάχητα κλονισθεί λόγω του ότι οι σύζυγοι με ελεύθερη και ανεπηρέαστη βούληση συναινούν από κοινού όπως ο γάμος τους λυθεί με αίτηση για συναινετική λύση του γάμου.

Εν προκειμένω η διατύπωση της διάταξης είναι άστοχη. Ο αμάχητος κλονισμός δεν είναι το αποτέλεσμα της συναινετικής βούλησης των συζύγων να λύσουν το γάμο τους, αλλά το γεγονός το οποίο οδηγεί τους συζύγους στη συναινετική βούληση διαζυγίου.

Όσον αφορά στη διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου, η αίτηση δύναται να καταχωρισθεί από κοινού ή από τον ένα εκ των δύο συζύγων τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά από την τέλεση του γάμου και η συναίνεση των συζύγων δηλώνεται ενώπιον του Δικαστηρίου.

Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν ανήλικα τέκνα, το Δικαστήριο εκδίδει απόφαση για λύση του γάμου κατά την εν λόγω συνεδρία, εφόσον οι σύζυγοι έχουν καταχωρίσει στο Δικαστήριο αντίγραφο της δικαστικής απόφασης, η οποία ρυθμίζει ζητήματα επιμέλειας τέκνων ή επικοινωνίας με αυτά, ή αίτηση με την οποία ζητείται από το Δικαστήριο η έκδοση εκ συμφώνου απόφασης για τα εν λόγω ζητήματα, η οποία και εκδίδεται στην ίδια συνεδρία.

(δ) Αλλαγή φύλου ενός εκ των δύο συζύγων

(ε) Αφάνεια του άλλου συζύγου.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Για εξειδικευμένη συμβουλή και χειρισμό της υπόθεσής σας επικοινωνήστε με τους δικηγόρους της εταιρείας μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email info@dplawcyprus.com 

(photo freepik.com)

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info