Ανώτατο όριο αύξησης 6% στις ενοικιάσεις που υπάγονται στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο

Για τα ακίνητα που υπάγονται στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο, ανακοινώθηκε το ανώτατο όριο αύξησης των ενοικίων για τη διετία από 22 Απριλίου 2023 μέχρι 21 Απριλίου 2025 στο ποσοστό έξι τοις εκατό (6%). Ειδικότερα, τα δύο διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του περί Ενοικιοστασίου Νόμου, στις 12 Απριλίου 2023 και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 13 Απριλίου 2023, έχουν ως ακολούθως:

Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 8(4)(α)

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 8 των περί Ενοικιοστασίου Νόµων του 1983 µέχρι 2020, μετά από σύσταση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθορίζει, για τους σκοπούς του προαναφερόμενου άρθρου, το ποσοστό του 6 τοις εκατόν, ως το ανώτατο όριο αυξήσεως ενοικίων για τη διετία που αρχίζει από τις 22 Απριλίου 2023 μέχρι και τις 21 Απριλίου 2025.

Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 19(2)

Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από το εδάφιο (2) του άρθρου 19 των περί Ενοικιοστασίου Νόµων του 1983 µέχρι 2020, μετά από σύσταση της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθορίζει, για τους σκοπούς του προαναφερόμενου άρθρου, ως ποσοστιαία αναλογία αύξησης των ενοικίων για καταστήματα μέσα σε δυσπραγούσα περιοχή, το 6 τοις εκατόν, για τη διετία που αρχίζει από τις 22 Απριλίου 2023 μέχρι και τις 21 Απριλίου 2025.

Share:

More Posts

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info