Ο νέος Νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία

Ο νέος Νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας το 2022, αποσκοπεί στην εισαγωγή νέας διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των βασικών αρχών της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας και να επιτυγχάνεται η βέλτιστη αξιολόγηση της τεχνικής επάρκειας και των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, η οποία να βασίζεται σε σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. Με τον όρο «ανελικτικές θέσεις» νοούνται οι θέσεις προαγωγής, διατμηματικής προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής.

Το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του νόμου εκτείνεται στη ρύθμιση των κριτηρίων και της διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων για ανελικτικές θέσεις στη δημόσια υπηρεσία.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με το άρθρο 6 του νόμου που προβλέπει τα κριτήρια επιλογής για διορισμό ή προαγωγή σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής,  σε οποιαδήποτε διαδικασία για διορισμό ή προαγωγή σε θέση πρώτου διορισμού και προαγωγής, η επιλογή και η προαγωγή των υποψηφίων από την Επιτροπή γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τη βαρύτητα του καθενός κριτηρίου, η οποία αποτιμάται σε μονάδες, ως ακολούθως:

(α) 0 έως 50 μονάδες για αποτελέσματα αξιολόγησης των υποψηφίων σε Εξεταστικό Κέντρο·

(β) 0 έως 10 μονάδες για πρόσθετα προσόντα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, στα οποία περιλαμβάνονται επιπρόσθετα ακαδημαϊκά προσόντα ή/και επαγγελματικοί τίτλοι, πέραν των απαιτουμένων στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας:

Νοείται ότι, σε περίπτωση κατά την οποία σε σχέδια υπηρεσίας θέσεων προβλέπεται ως πλεονέκτημα/πρόσθετο προσόν η γνώση ξένης γλώσσας, για την κατοχή από υποψήφιο τεκμηρίου γνώσης γλώσσας στο προβλεπόμενο στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας επίπεδο, απονέμονται μονάδες στο πλαίσιο του κριτηρίου αυτού∙

(γ) 0 έως 10 μονάδες για πρόσθετη πείρα των υποψηφίων σχετική με τα καθήκοντα της θέσης πέραν της απαιτουμένης στο οικείο Σχέδιο Υπηρεσίας∙

(δ) 0 έως 10 μονάδες για αξιολόγηση οικείου Προϊσταμένου Τμήματος∙

(ε) 0 έως 20 μονάδες για αποτελέσματα προφορικής εξέτασης των υποψηφίων από την Επιτροπή:

Σημειώνεται ότι για την απονομή των μονάδων στα κριτήρια (β) και (γ), λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα και η πείρα των υποψηφίων κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και ότι σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι συγκεντρώσουν τον ίδιο αριθμό μονάδων, η Επιτροπή αποφασίζει για την προαγωγή με κριτήριο την ηλικία των υποψηφίων.

Επισημαίνεται ότι ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 αναφορικά με την πλήρωση των κενών θέσεων που δημοσιεύονται την 1η Ιανουαρίου 2024 και εντεύθεν, καθώς και για την πλήρωση θέσεων προαγωγής για τις οποίες υποβάλλεται μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής πρόταση από την αρμόδια αρχή προς την Επιτροπή για πλήρωσή τους.

Διαδικασία πλήρωσης οποιασδήποτε θέσης προαγωγής ή πρώτου διορισμού και προαγωγής, η οποία έχει αρχίσει, πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του νόμου, δυνάμει των διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, συνεχίζει και ολοκληρώνεται δυνάμει των διατάξεων του εν λόγω Νόμου.

Περισσότερες πληροφορίες για τα κριτήρια διορισμού ή/και προαγωγής ή/και αξιολόγησης στο Δημόσιο καθώς και για την άσκηση διοικητικής προσφυγής κατά διορισμού ή/και προαγωγής υπαλλήλου επικοινωνήστε με τους εξειδικευμένους δικηγόρους του γραφείου μας στο τηλ. +357 22272360 και email: info@dplawcyprus.com

(photo: freepik.com)

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info