Κατάθεση Πωλητηρίου Εγγράφου στο Κτηματολόγιο εκτός προθεσμίας με Δικαστικό Διάταγμα

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Το άρθρο 12 του περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου (Ν. 81(Ι)/2011) που τιτλοφορείται «Εξουσία Δικαστηρίου να επιτρέψει κατάθεση σύμβασης ή έγερση αγωγής εκτός προθεσμίας», όπως ισχύει σήμερα μετά την τροποποίησή του με το Ν.48(Ι)/2017, προβλέπει τα ακόλουθα:

«Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο δύναται, κατόπιν σχετικής αίτησης, να επιτρέψει την κατάθεση σύμβασης ή την έγερση αγωγής για ειδική εκτέλεση για συμβάσεις οι οποίες παραμένουν σε ισχύ και συνομολογήθηκαν σε οποιοδήποτε χρόνο, έστω και αν έχει παρέλθει η προβλεπόμενη για το σκοπό αυτό χρονική περίοδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή η προθεσμία κατάθεσής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του καταργηθέντα με τον παρόντα Νόμο περί Πώλησης Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, όταν κρίνει τούτο δίκαιο και εύλογο για την προστασία του αγοραστή».

Από την παραπάνω νομοθετική διάταξη προκύπτει ότι το Δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια κατόπιν καταχώρησης σχετικής αίτησης να εκδώσει διάταγμα που να επιτρέπει την κατάθεση εν ισχύ πωλητηρίου εγγράφου (σύμβασης πώλησης ακινήτου) στο κτηματολόγιο έστω και αν έχει παρέλθει  η προβλεπόμενη (από το άρθρο 3 του παραπάνω νόμου) προθεσμία των 6 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Όπως προκύπτει από το γράμμα της διάταξης κι έχει κριθεί και από τη νομολογία, μοναδικό κριτήριο για την παραχώρηση άδειας από το δικαστήριο, είτε για την κατάθεση σύμβασης, είτε για την έγερση αγωγής, για ειδική εκτέλεση, είναι ότι είναι δίκαιη και εύλογη για την προστασία του αγοραστή.

Το δε πεδίο εφαρμογής της συγκεκριμένης πρόνοιας είναι αρκετά ευρύ καθώς συμπεριλαμβάνει όλες τις συμβάσεις που είναι ενεργές και έχουν συνομολογηθεί «σε οποιοδήποτε χρόνο», προσδίδοντας άνευ ετέρου αναδρομικό χαρακτήρα στη ρύθμιση.

Επομένως, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις και εφόσον καταδειχθεί από τον Αγοραστή ότι η παραχώρηση άδειας για κατάθεση της σύμβασης πώλησης ακινήτου στο Κτηματολόγιο είναι δίκαιη και εύλογη και συντελεί στην προστασία των δικαιωμάτων του, το Δικαστήριο έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκδώσει το αιτούμενο διάταγμα.

Το γραφείο μας έχει επιτυχώς καταχωρήσει σχετικές αιτήσεις με σκοπό την εξασφάλιση των συμφερόντων των εντολέων μας. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα στο τηλ. +35722272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

(photo freepik.com)

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info