Η αξίωση συμμετοχής στην αύξηση της περιουσίας του συζύγου μετά τη λύση του γάμου ή τη διάσταση στο κυπριακό και ελληνικό δίκαιο

Το διαζύγιο ή η διάσταση μεταξύ των συζύγων έχει ως συνέπεια τη δυνατότητα αξίωσης του μέρους αύξησης της περιουσίας του ενός από τον άλλο. Τόσο η κυπριακή όσο και η ελληνική έννομη τάξη προβλέπουν παρεμφερείς διατάξεις ως προς τις προϋποθέσεις έγερσης της εν λόγω αξίωσης.

Στο κυπριακό δίκαιο, ο Νόμος περί Ρυθμίσεως των Περιουσιακών Σχέσεων των Συζύγων του 1991 (232/1991) (άρθρο 14) ορίζει ότι σε περίπτωση που ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί, ή σε περίπτωση διάστασης των συζύγων, και η περιουσία του ενός συζύγου έχει αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιοδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να εγείρει αγωγή στο Δικαστήριο και να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή.

Η συνεισφορά του ενός συζύγου στην αύξηση της περιουσίας του άλλου τεκμαίρεται ότι ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη συνεισφορά.

Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ότι αυτοί απέκτησαν: (α) Από δωρεά, κληρονομιά, κληροδοσία ή άλλη χαριστική αιτία και (β) με διάθεση περιουσίας που αποκτήθηκε με τις παραπάνω υπό (α) αιτίες.

Κατά το ελληνικό οικογενειακό δίκαιο (άρθρο 1400 Αστικού Κώδικα) , αν ο γάμος λυθεί ή ακυρωθεί και η περιουσία του ενός συζύγου έχει, αφότου τελέσθηκε ο γάμος, αυξηθεί, ο άλλος σύζυγος, εφόσον συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην αύξηση αυτή, δικαιούται να απαιτήσει την απόδοση του μέρους της αύξησης το οποίο προέρχεται από τη δική του συμβολή. Τεκμαίρεται ότι η συμβολή αυτή ανέρχεται στο ένα τρίτο (1/3) της αύξησης, εκτός αν αποδειχθεί μεγαλύτερη ή μικρότερη ή καμία συμβολή.

Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και στην περίπτωση διάστασης των συζύγων που διήρκεσε περισσότερο από τρία χρόνια.

Στην αύξηση της περιουσίας των συζύγων δεν υπολογίζεται ό,τι αυτοί απέκτησαν από δωρεά, κληρονομιά ή κληροδοσία ή με διάθεση των αποκτημάτων από αυτές τις αιτίες.

Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι η βασική ρύθμιση της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα μετά τη λύση του γάμου ή τη διάσταση των συζύγων είναι κοινή τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα με τις όποιες διαφοροποιήσεις να παρατηρούνται σε επιμέρους νομικά και διαδικαστικά ζητήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη συμβουλή για κάθε ζήτημα οικογενειακού δικαίου στο κυπριακό και ελληνικό δίκαιο επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email : info@dplawcyprus.com

(photo freepik.com)

Share:

More Posts

Πώληση ακινήτων: Οι αλλαγές στη νομοθεσία για την κατάθεση της σύμβασης στο κτηματολόγιο με τον Τροποποιητικό περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο του 2023

Στις 12 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος 132(Ι) του 2023 , ο οποίος προνοεί σημαντικές τροποποιήσεις στους περί Πώλησης Ακινήτων

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info