Η εισαγωγή της έννοιας των Cryptoassets στο κυπριακό δίκαιο

Με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμο 13 του 2021, εισάγεται στο κυπριακό δίκαιο ο όρος «cryptoasset» (σε μετάφραση, “κρυπτοπεριουσιακό στοιχείο”) το οποίο σημαίνει την ψηφιακή αναπαράσταση αξίας, η οποία δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή ούτε έχει την εγγύησή τους, δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα και δεν διαθέτει το νομικό καθεστώς νομίσματος ή χρήματος, ωστόσο γίνεται αποδεκτή από πρόσωπα ως μέσο συναλλαγής ή επένδυση, δύναται να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται ή να διακινείται ηλεκτρονικά και δεν είναι α) παραστατικό νόμισμα (fiat currency), β) ηλεκτρονικό χρήμα ή γ) χρηματοοικονομικά μέσα όπως αυτά προσδιορίζονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με το Νόμο του 2021, “μεταφορά κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων” σημαίνει τη διενέργεια συναλλαγής εκ μέρους άλλου προσώπου, με την οποία μεταφέρεται κρυπτοπεριουσιακό στοιχείο από μια διεύθυνση ή ένα λογαριασμό σε άλλη διεύθυνση ή άλλο λογαριασμό.

Επίσης καθιερώνεται η ερμηνεία του όρου “Πάροχος Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτοπεριουσιακά Στοιχεία” ή “ΠΥΚΣ’’, ο οποίος σημαίνει το πρόσωπο που παρέχει ή ασκεί μια ή περισσότερες από τις πιο κάτω υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε άλλο πρόσωπο ή εκ μέρους άλλου προσώπου:

(α) Aνταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων και παραστατικών νομισμάτων·

(β) ανταλλαγή μεταξύ κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων·

(γ) διαχείριση, μεταβίβαση, μεταφορά, διακράτηση, ή/και φύλαξη, συμπεριλαμβανομένης και της θεματοφυλακής, κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων ή κρυπτογραφικών κλειδιών ή μέσων που επιτρέπουν άσκηση ελέγχου σε κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία

(δ) προσφορά ή/και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης και της αρχικής προσφοράς·

(ε) συμμετοχή ή/και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με τη διανομή, προσφορά ή/και πώληση κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένης και της αρχικής προσφοράς.

Καθοριστικής σημασίας είναι η καθιέρωση υποχρέωσης εγγραφής των ΠΥΚΣ στο Μητρώο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 61Ε του Νόμου περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Στο Μητρώο εγγράφονται:

1)ΠΥΚΣ που παρέχουν ή ασκούν υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση στη Δημοκρατία, ανεξάρτητα από την εγγραφή τους σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχουν,

2) ΠΥΚΣ που παρέχουν ή ασκούν υπηρεσίες ή δραστηριότητες σε επαγγελματική βάση στη Δημοκρατία, εκτός των προσώπων που παρέχουν ή ασκούν στη Δημοκρατία υπηρεσίες ή δραστηριότητες που αφορούν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και οι οποίοι έχουν εγγραφεί σε μητρώο κράτους μέλους για τις υπηρεσίες ή δραστηριότητες που παρέχουν.

Το παρόν άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη συμβουλή πάνω σε θέματα Cryptoassets επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +35722272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

(photo: freepik.com)

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info