Ευθύνη λόγω ελαττωματικών προϊόντων

επιμέλεια: Γιώργος Καζολέας, δικηγόρος σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Το δίκαιο της ευθύνης του παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα αποτελεί ένα από τα πλέον χρήσιμα νομοθετικά πλαίσια στο γενικότερο δίκαιο της προστασίας του καταναλωτή. Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία (85/374/ΕΟΚ) θεσπίζει την αρχή της ευθύνης άνευ πταίσματος η οποία εφαρμόζεται στους ευρωπαίους παραγωγούς. Όταν ένα ελαττωματικό προϊόν προκαλεί ζημία σε έναν καταναλωτή, ο παραγωγός δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνος χωρίς να υφίσταται αμέλεια ή υπαιτιότητα από την πλευρά του.

Η οδηγία εφαρμόζεται σε ζημίες που προκαλούνται από θάνατο ή σωματικές βλάβες και σε ζημίες που προκαλούνται σε ιδιωτική περιουσία.

Σημαντικός, για το παραδεκτό της αξίωσης , είναι ο προσδιορισμός της έννοιας του «παραγωγού». Ως παραγωγός μπορεί να θεωρηθεί:

  • Ο παραγωγός κάθε πρώτης ύλης, ο κατασκευαστής ενός τελικού προϊόντος ή ενός συστατικού,
  • Ο εισαγωγέας του προϊόντος,
  • Κάθε πρόσωπο που επιθέτει στο προϊόν την επωνυμία, το σήμα ή κάθε άλλο διακριτικό του σημείο,
  • Κάθε προμηθευτής ενός προϊόντος του οποίου ο παραγωγός ή εισαγωγέας δεν μπορούν να αναγνωριστούν.

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα πρόσωπα ευθύνονται για την ίδια ζημία, θα ευθύνονται εις ολόκληρον.

Ένα προϊόν θεωρείται ελαττωματικό εάν δεν παρέχει την ασφάλεια που δικαιούται κανείς να αναμένει, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, συμπεριλαμβανομένων της εξωτερικής εμφάνισης του προϊόντος, της ευλόγως αναμενόμενης χρησιμοποίησης του προϊόντος και του χρόνου κατά τον οποίο το προϊόν ετέθη σε κυκλοφορία.

Το βάρος απόδειξης της επικαλούμενης ζημίας βαρύνει το ζημιωθέν πρόσωπο, το οποίο θα πρέπει να αποδείξει τη ζημία, το ελάττωμα του προϊόντος και την αιτιώδη συνάφεια μεταξύ ελαττώματος και ζημίας. Δεν είναι αναγκαίο όμως να αποδειχθεί η αμέλεια ή η υπαιτιότητα του παραγωγού /εισαγωγέα.

Η ευρωπαϊκή οδηγία , η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο (Ο περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμος 105 του 1995) , συνεφαρμόζεται παράλληλα με τις ρυθμίσεις του εσωτερικού δικαίου περί αστικής ευθύνης.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένη συμβουλή πάνω σε θέματα ευθύνης για ελαττωματικά προϊόντα επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357722272360 και στο email : info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info