Η προστασία του Εμπορικού Απορρήτου στην Κύπρο

επιμέλεια: Γιώργος Καζολέας, δικηγόρος σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του εμπορικού απορρήτου, όπως αυτό διαμορφώνεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/943 και τον εναρμονιστικό κυπριακό νόμο 164/2020, σκοπό έχει να λειτουργήσει αποτρεπτικά έναντι στην παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψη εμπορικών απορρήτων, χωρίς την παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία, το εμπορικό απόρρητο αναφέρεται στις πληροφορίες :

(α) οι οποίες είναι απόρρητες, υπό την έννοια ότι, είτε ως σύνολο είτε από την άποψη του ακριβούς περιεχομένου και της διάταξης των συνιστωσών τους, δεν είναι ευρέως γνωστές σε πρόσωπα ανήκοντα στους κύκλους που ασχολούνται συνήθως με τέτοιου είδους πληροφορίες, ούτε άμεσα προσβάσιμες στα πρόσωπα αυτά,

(β) οι οποίες έχουν εμπορική αξία απορρέουσα από τον απόρρητο χαρακτήρα τους, και

(γ) για τις οποίες το πρόσωπο το οποίο έχει αποκτήσει νομίμως τον έλεγχο επί αυτών, έχει λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων, καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την προστασία του απόρρητου του χαρακτήρα τους.

Ο κάτοχος εμπορικού απορρήτου έχει δικαίωμα να ζητήσει τα μέτρα, τις διαδικασίες και τα μέσα ένδικης προστασίας που προβλέπονται στον νόμο 164/2020, προκειμένου να αποτρέψει την παράνομη απόκτηση, χρήση ή αποκάλυψη του εμπορικού απορρήτου του ή να εξασφαλίσει έννομη προστασία.

Πότε θεωρείται παράνομη η απόκτηση εμπορικού απορρήτου χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του προνοεί η νομοθεσία και φορά στις παρακάτω περιπτώσεις όπου διενεργείται με:

(α) μη επιτρεπόμενη πρόσβαση, ιδιοποίηση ή αντιγραφή εγγράφων, αντικειμένων, υλικών, ουσιών ή ηλεκτρονικών αρχείων που νομίμως βρίσκονται υπό τον έλεγχο του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, τα οποία περιέχουν το εμπορικό απόρρητο ή από τα οποία μπορεί να εξαχθεί το εμπορικό απόρρητο· και

(β) οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά η οποία, υπό τις περιστάσεις αυτές, αντίκειται στα χρηστά συναλλακτικά ήθη και τις καλόπιστες εμπορικές πρακτικές.

Η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη, σε περίπτωση που πραγματοποιείται χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου του εμπορικού απορρήτου από πρόσωπο το οποίο:

(α) έχει αποκτήσει το εμπορικό απόρρητο παράνομα·

(β) έχει παραβιάσει συμφωνία εμπιστευτικότητας ή άλλη υποχρέωση μη αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου· και

(γ) έχει παραβιάσει συμβατική ή άλλη υποχρέωση να περιορίζει τη χρήση του εμπορικού απορρήτου.

Η απόκτηση, η χρήση ή η αποκάλυψη εμπορικού απορρήτου θεωρείται παράνομη, όταν ένα πρόσωπο, κατά τη στιγμή της απόκτησης, της χρήσης ή της αποκάλυψης, γνώριζε ή όφειλε, υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο αποκτήθηκε, άμεσα ή έμμεσα, από άλλο πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιούσε ή αποκάλυπτε το εμπορικό απόρρητο παράνομα.

Η παραγωγή, προσφορά ή διάθεση στην αγορά παράνομων εμπορευμάτων ή η εισαγωγή, εξαγωγή ή αποθήκευση παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς θεωρείται επίσης παράνομη χρήση εμπορικού απορρήτου, όταν το πρόσωπο που ασκεί τις δραστηριότητες αυτές γνώριζε ή όφειλε, υπό τις περιστάσεις, να γνωρίζει ότι το εμπορικό απόρρητο χρησιμοποιήθηκε παράνομα.

Η προθεσμία παραγραφής για αστικές αξιώσεις που αναφέρονται στην παραβίαση του εμπορικού απορρήτου δεν υπερβαίνει τα 6 έτη.

Την πρόσθετη δυνατότητα παροχής προσωρινής έννομης προστασίας παρέχει ο κυπριακός νόμος για το εμπορικό απόρρητο. Κατόπιν αίτησης του κατόχου του εμπορικού απορρήτου, το Δικαστήριο δύναται να διατάξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα προσωρινά και συντηρητικά μέτρα έναντι του φερομένου ως παραβάτη:

(α) Την παύση ή, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της χρήσης ή της αποκάλυψης του εμπορικού απορρήτου σε προσωρινή βάση·

(β) την απαγόρευση της παραγωγής, της προσφοράς, της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης παράνομων εμπορευμάτων ή της εισαγωγής, της εξαγωγής ή της αποθήκευσης παράνομων εμπορευμάτων για τους σκοπούς αυτούς· και

(γ) την κατάσχεση ή την παράδοση των εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι είναι παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ώστε να εμποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στην αγορά.

Το παρόν άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για εξειδικευμένες συμβουλές στο θέμα του εμπορικού απορρήτου επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email : info@dplawcyprus.com

 

 

 

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info