Απόλυση εργαζόμενου λόγω μη κατοχής Safepass

της Σταύρης Κοσιάρη, Δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Το δικαίωμα για εργασία είναι πλέον στην εποχή του κορονοϊού εξαρτώμενο από το λεγόμενο “Safepass” το οποίο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση εισόδου στον εργασιακό χώρο. Με αιτία ή και αφορμή το μέτρο αυτό, ορισμένοι εργοδότες, προχωρούν σε απολύσεις υπαλλήλων λόγω μη κατοχής του προαναφερθέντος «πράσινου πιστοποιητικού».

Αρχικά πρέπει να αναφερθούν τα ακόλουθα:  Σύμφωνα με τις συστάσεις της πολιτείας, η οποία επέβαλε το μέτρο αυτό, δεν ενδείκνυται η απόλυση του εργαζόμενου, ο οποίος προσέρχεται στην εργασία του χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού safepass, δίνεται όμως δικαίωμα στον εργοδότη να μην δεχθεί την εργασία του εργοδοτούμενου και να μην επιτρέψει την είσοδο του στον εργασιακό χώρο μέχρις ότου προσκομίσει το πιστοποιητικό αυτό. Άρα το μέτρο της απευθείας απόλυσης για το λόγο αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την αρχή της αναλογικότητας.

Ο πιο πάνω λόγος απόλυσης δεν περιέχεται στους λόγους απόλυσης που δεν παρέχουν δικαίωμα σε αποζημίωση, σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου. Ενδεχόμενη συνεχής και όχι περιστασιακά άρνηση του εργαζόμενου για κατοχή του πιστοποιητικού πιθανόν να μπορούσε υπό προϋποθέσεις να στοιχειοθετήσει  λόγο απόλυσης χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης.

Τα πιο πάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η απόλυση του υπαλλήλου λόγω περιστασιακής ή τυχαίας έλλειψης πιστοποιητικού επιβάλει στον εργοδότη υποχρέωση προειδοποίησης για την ημερομηνία  πρόθεσης τερματισμού ή πληρωμή αντί προειδοποιήσεως (άρθρο 11 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου) και δικαίωμα αποζημίωσης λόγω της απόλυσης του.

Συμπερασματικά μπορεί να λεχθεί ότι ενέργειες του εργοδότη οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την υφιστάμενη εργατική νομοθεσία και κυρίως με την υποχρέωση τήρησης της αρχής της αναλογικότητας και ως έκφραση αυτής την εφαρμογή του ηπιότερου μέτρου για τον εργαζόμενο, δύναται υπό προϋποθέσεις να καθιστούν την απόλυση παράνομη και να δίνουν στον εργοδοτούμενο το δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης ή/και επαναπρόσληψής του.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα. Για ειδική συμβουλή σε κάθε θέμα εργατικού δικαίου επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +35722272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info