Επιτυχής παρέμβαση για επίτευξη συμφωνίας δανειοληπτών με πιστωτικό ίδρυμα

Mε παρέμβαση του δικηγορικού μας γραφείου επιτεύχθηκε συμβιβαστική λύση ανάμεσα σε πιστωτικό ίδρυμα/εταιρεία διαχείρισης πιστωτικων διευκολύνσεων και τους εντολείς μας δανειολήπτες.

Οι παραπάνω δανειολήπτες απευθύνθηκαν στο γραφείο μας για την νομική εξέταση των όρων των τραπεζικών συμβάσεων (δανείου και υποθήκης) που είχαν υπογράψει και διαπιστώθηκε σωρεία καταχρηστικών ρητρών και αθέμιτων και αντισυμβατικών πρακτικών από μέρους του πιστωτικού ιδρύματος.

Μεταξύ άλλων διαπιστώσαμε την επενέργεια δυσμενών όρων, όπως ο υπολογισμός του τόκου στη βάση εμπορικού έτους που αποτελείται από 360 ημέρες, o καθορισμός και η μονομερής μεταβολή του επιτοκίου, η πρόωρη εξόφληση και το δικαίωμα επίσχεσης του πιστωτή, καθώς και η δυνατότητα της πιστώτριας ένωσης των λογαριασμών των δανειοληπτών.

Με πολυσέλιδη επιστολή/πόρισμα εκθέσαμε όλα τα ευρήματα και ζητήσαμε την διαπραγμάτευση με την πιστώτρια προκειμένου να εξευρεθεί λύση με σκοπό είτε την αναδιάρθρωση των πιστωτικών διευκολύνσεων είτε την ολική αποπληρωμή του χρέους με ταυτόχρονη διαγραφή μέρους αυτού, διασφαλίζοντας την αποτροπή οποιασδήποτε ενέργειας εκποίησης της ενυπόθηκης περιουσίας.

Κατόπιν επίμονων αλλά και παραγωγικών συζητήσεων, και μετά από σχετική εντολή των πελατών μας, καταφέραμε τη δεύτερη λύση με διαγραφή μέρους του υπολοίπου του δανείου, πετυχαίνοντας υπό τις περιστάσεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους εντολείς μας.

Για οποιοδήποτε θέμα δανείων/ εγγυήσεων/ υποθηκών επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 /email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info