Υπηρεσίες επαγωγής όρκου από την Dionysiou & Partners LLC

Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ο όρκος , διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση δύναται να δοθεί ή να γίνει και κάθε τέτοιο έγγραφο δύναται να καταρτιστεί ενώπιον και δικηγόρου που ασκεί τη δικηγορία για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη.

Νοείται ότι, δικηγόρος δεν αποδέχεται την ενώπιων του δόση όρκου, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση ή τον καταρτισμό τέτοιου εγγράφου εφόσον, είτε ο ίδιος είτε άλλος δικηγόρος που εργάζεται στο ίδιο δικηγορικό γραφείο, εκπροσωπεί το πρόσωπο το οποίο προτίθεται να δώσει τον όρκο ή άλλο πρόσωπο το οποίο είναι μέρος της διαδικασίας ή σχετίζεται με αυτήν ή με το θέμα για το οποίο δίδεται όρκος ή εφόσον έχει συμφέρον στην υπόθεση ή συγγενικό δεσμό μέχρι τρίτου βαθμού με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Η δικηγορική μας εταιρεία, καθώς μέσω της Επικεφαλής Δικηγόρου, Σούλλας Διονυσίου, έχει εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο και έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων, παρέχει υπηρεσίες επαγωγής όρκου για ένορκες δηλώσεις και συναφή έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +35722 272360 και στο email info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info