Υπηρεσίες επαγωγής όρκου από την Dionysiou & Partners LLC

Σύμφωνα με πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας, ο όρκος , διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση δύναται να δοθεί ή να γίνει και κάθε τέτοιο έγγραφο δύναται να καταρτιστεί ενώπιον και δικηγόρου που ασκεί τη δικηγορία για τουλάχιστον πέντε (5) συνεχή έτη.

Νοείται ότι, δικηγόρος δεν αποδέχεται την ενώπιων του δόση όρκου, διαβεβαίωση, ένορκη δήλωση ή δήλωση ή τον καταρτισμό τέτοιου εγγράφου εφόσον, είτε ο ίδιος είτε άλλος δικηγόρος που εργάζεται στο ίδιο δικηγορικό γραφείο, εκπροσωπεί το πρόσωπο το οποίο προτίθεται να δώσει τον όρκο ή άλλο πρόσωπο το οποίο είναι μέρος της διαδικασίας ή σχετίζεται με αυτήν ή με το θέμα για το οποίο δίδεται όρκος ή εφόσον έχει συμφέρον στην υπόθεση ή συγγενικό δεσμό μέχρι τρίτου βαθμού με οποιοδήποτε από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Η δικηγορική μας εταιρεία, καθώς μέσω της Επικεφαλής Δικηγόρου, Σούλλας Διονυσίου, έχει εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο και έχει εγγραφεί στο Μητρώο Ορκιζόντων Δικηγόρων, παρέχει υπηρεσίες επαγωγής όρκου για ένορκες δηλώσεις και συναφή έγγραφα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +35722 272360 και στο email info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.