Διοικητική προσφυγή κατά πράξης του Εφόρου έγκρισης εμπορικής επωνυμίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου και Συνεργάτες 

Η υποβολή αίτησης έγκρισης εμπορικής επωνυμίας, ως προκαταρκτική ενέργεια της διαδικασίας ίδρυσης κυπριακής εταιρείας, απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εξειδικευμένη έρευνα στο μητρώο των εγγεγραμμένων οργανισμών του Εφόρου Εταιρειών προς εξακρίβωση για το αν υπάρχει ήδη εμπορική επωνυμία με το ίδιο ή παραπλήσιο όνομα.

Ωστόσο από τη διαδικασία έγκρισης εμπορικής επωνυμίας, όπως αυτή καθορίζεται στο άρθρο 52 του  περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου, μπορεί να προκύψει θέμα ομοιότητας ονόματος ακόμα και όταν η δημόσια αρχή έχει προχωρήσει σε έγκριση επωνυμίας με την έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού. Σύμφωνα με το άρθρο 55 του παραπάνω Νόμου, δεν εγγράφεται επωνυμία οίκου ή εμπορική επωνυμία με όνομα το οποίο κατά τη γνώμη του Εφόρου είναι ανεπιθύμητο. Οι σχετικοί περιορισμοί εκτίθενται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Εφόρου Εταιρειών.

Στην περίπτωση που μία εταιρεία θίγεται από την έγκριση ονόματος που είναι παρόμοιο ή/και παραπέμπει ή/και προκαλεί σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό, με την δική της εμπορική επωνυμία δύναται να υποβάλλει ένσταση κατά της εγκριτικής πράξης και να ακουστούν από τον Έφορο οι απόψεις και των δύο πλευρών. Ο Έφορος Εμπορικών Επωνυμιών έχει υποχρέωση, αφού ακούσει τις δυο πλευρές και εξετάσει τα στοιχεία που έχουν προσκομισθεί και αφού προβεί στη δέουσα έρευνα, να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση.

Αυτή η απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία δύναται να προσβληθεί ενώπιων του Διοικητικού Δικαστηρίου, από το μέρος που θεωρεί ότι θίγεται από τις συνέπειές της.

Ειδικότερα η θιγόμενη εταιρεία θα μπορεί να προσβάλει την απόφαση ως μη νομίμως ή/και επαρκώς αιτιολογημένη αλλά και ως εκδοθείσα από το διοικητικό όργανο χωρίς την διεξαγωγή δέουσας και επαρκούς έρευνας της συγκεκριμένης περίπτωσης.

Σε περίπτωση ευδοκίμησης της προσφυγής , η εγκριτική πράξη εμπορικής επωνυμίας του Εφόρου Εμπορικών Επωνυμιών ακυρώνεται και η ενδιαφερόμενη εταιρεία θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση με διαφοροποιημένο όνομα προς έγκριση.

Το παρόν άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για εξειδικευμένη συμβουλή σε θέματα ενστάσεων και προσφυγών κατά πράξεων σχετικά με εμπορική επωνυμία επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +3522272360 και στο email : info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.