10 + 1 Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Περιουσιακές Διαφορές Πρώην Συζύγων

της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

  1. Η συζυγική περιουσία (κατοικία/ τραπεζικοί λογαριασμοί/ αυτοκίνητα/ μετοχές) αποκτήθηκε και με δικές μου δαπάνες είναι όμως εγγεγραμμένη στο όνομα της/του συζύγου μου. Έχω χάσει τα δικαιώματα μου;

Η απάντηση είναι όχι. Μπορείτε να αξιώσετε απόδοση του μεριδίου (ακόμα και ολόκληρης) της περιουσίας(δλδ κινητών και ακινήτων) ανάλογα με το ύψος της συνεισφοράς σας στην απόκτηση της κατά τη διάρκεια του γάμου.

  1. Η αξίωση μου θα ικανοποιηθεί χρηματικά ή με απόδοση περιουσιακών στοιχείων (πχ κατοικίας ή αυτοκινήτου);

Η αξίωση μπορεί να ικανοποιηθεί με την απόδοση χρηματικού ποσού ή/και με την εγγραφή σας ως ιδιοκτήτη σε μέρος των κινητών/ακινήτων.

  1. Τι εννοούμε με τον όρο συνεισφορά;

Σημαίνει την οποιασδήποτε μορφής συνεισφορά των συζύγων στην απόκτηση ή τη δημιουργία περιουσίας (πχ. ψυχολογική στήριξη) και περιλαμβάνει και τη φροντίδα της οικογενειακής εστίας και των μελών της οικογένειας. 

  1. Η οικία που ανεγέρθηκε και με δική μου συμβολή βρίσκεται σε ακίνητο το οποίο ανήκει σε τρίτο πρόσωπο (πχ. στον πεθερό μου). Αλλάζει αυτό την πιο πάνω απάντηση;

Εάν η ανέγερση της κατοικίας σε ακίνητο τρίτου έγινε με την συναίνεση τουεγγεγραμμένου ιδιοκτήτη δεν εξουδετερώνεται το δικαίωμα αξίωσης του ποσοστού της συνεισφοράς.

  1. Μπορώ να διεκδικήσω και ό,τι έχει αποκτήσει η/ο σύζυγος μου με δική μου συμβολή πριν τον γάμο μας;

Ναι, αντικείμενο διεκδίκησης μπορεί να είναι τόσο η περιουσία που έχει αποκτηθεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά την σύναψη του γάμου, όσο και η περιουσία που αποκτήθηκε πριν από τον γάμο με την προοπτική αυτού.

  1. Πως μπορώ να εξασφαλίσω την διατήρηση της περιουσίας και την προστασία της από τυχόν μεταβίβαση/αποξένωση/επιβάρυνση κλπ., εκκρεμούσης μιας δικαστικής διεκδίκησης αυτής;

Το Δικαστήριο έχει την εξουσία να εκδίδει ύστερα από σχετική αίτηση, διάταγμα, με το οποίο να παρεμποδίζεται η διάθεση, αποξένωση ή επιβάρυνση ολόκληρης της περιουσίας ή μέρους της. Μάλιστα το Δικαστήριο δύναται να διατάξει την ακύρωση κάθε μεταβίβασης, διάθεσης ή επιβάρυνσης της περιουσίας ή μέρους της, η οποία έγινε με σκοπό την καταστρατήγηση του δικαιώματος για συμμετοχή στα αποκτήματα.

  1. Μπορώ να διεκδικήσω και δώρα που προσέφερα στην /στον πρώην σύζυγο μου;

Η απάντηση είναι ναι, αντικείμενο διεκδίκησης μπορεί να είναι και ό,τι ο εναγόμενος σύζυγος δώρισε κατά τη διάρκεια του γάμου στον ενάγοντα.

  1. Έχω προβεί σε επισκευές/ επιδιορθώσεις/ ανέγερση νέου τμήματος σε ακίνητο το οποίο ανήκει λόγω δωρεάς στην/στον πρώην σύζυγο μου, ποια τα δικαιώματα μου;

Οτιδήποτε αποτελεί αντικείμενο δωρεάς τρίτου εξαιρείται από την διεκδίκηση. Ωστόσο η επαύξηση της περιουσίας αυτής μετά από δική σας συμβολή μπορεί να αποτελέσει την βάση για διεκδίκηση αποζημιώσεων.

  1. Μπορώ να διεκδικήσω και να εξασφαλίσω τα δικαιώματα μου επί της περιουσίας του/της πρώην συζύγου μου, αποφεύγοντας μια δικαστική διαμάχη;

Ναι. Μετά την διάσταση των συζύγων οι περιουσιακές διαφορές μπορούν να διευθετηθούν μέσω κοινής συμφωνίας. Ο συμβιβασμός απαίτησης μπορεί να οδηγήσει σε έγκυρη συμφωνία με την οποία ο ένας συμβαλλόμενος συμφωνεί να μην προωθήσει μια αξίωση του με αντάλλαγμα αντιπαροχή από το άλλο μέρος.

  1. Και αν τελικά προχωρήσουμε σε μια γραπτή εξωδικαστική συμφωνία η οποία δεν τηρηθεί;

Οι συμφωνίες αυτές υπόκεινται στις συνηθισμένες αρχές που διέπουν το δίκαιο των συμβάσεων. Επομένως τυχόν μη τήρηση τους γεννά αγώγιμες αξιώσεις (πχ αποζημιώσεις) λόγω αθέτησης συμφωνίας.

11.Έχω πάρει ήδη διαζύγιο όμως δεν έχω κάνει κανένα δικαστικό διάβημα για διεκδίκηση της περιουσίας η οποία αποκτήθηκε και με δική μου συμβολή. Έχω πλέον χάσει τα δικαιώματα μου;

Το δικαίωμα για δικαστική διεκδίκηση χάνεται τρία χρόνια μετά τη λύση ή την ακύρωση του γάμου.

Το παρόν άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για εξειδικευμένη νομική συμβουλή για την δική σας περίπτωση, επικοινωνήστε με τους δικηγόρους μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

(photo: pixabay.com)

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info