Αναστολή εκποιήσεων μέχρι 31 Ιουλίου 2021: Ποιά ακίνητα αφορά

Με τον τροποποιητικό Νόμο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων 98(Ι) του 2021, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 8.5.2021 στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας, παρατείνεται η αναστολή διενέργειας εκποιήσεων μέχρι 31 Ιουλίου 2021.

Ειδικότερα, ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 61 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου:

62.-(1) Παρά τις διατάξεις του άρθρου 61, η εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA αναστέλλεται μέχρι την 31 η Ιουλίου 2021, στην περίπτωση-

(α) κύριας κατοικίας του χρεώστη. ή

(β) επαγγελµατικής στέγης του χρεώστη. ή

(γ) αγροτεμαχίου του χρεώστη:

Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο ορισµός του όρου “ενυπόθηκος δανειστής” περιλαµβάνει και εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέµατα Νόµου

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου:

“αγροτεμάχιo” σημαίνει τεμάχιο το οποίο βρίσκεται σε γεωργική ή κτηνοτροφική ζώνη ή σε οποιαδήποτε άλλη ζώνη, στο οποίο ασκείται γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, η εκτιμημένη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000)·

“επαγγελµατική στέγη” σηµαίνει ακίνητο το οποίο χρησιµοποιείται ως χώρος στέγασης πολύ µικρής επιχείρησης, που απασχολεί λιγότερο από δέκα (10) εργαζοµένους και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατοµµύρια ευρώ (€2.000.000), όπως ο όρος αυτός ορίζεται στη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε τον ορισµό των πολύ µικρών, των µικρών και των µεσαίων επιχειρήσεων.

“κύρια κατοικία” σημαίνει, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 44ΙΕ, την κατοικία που χρησιµοποιείται για τη διαµονή του ιδιοκτήτη της ή/και των µελών της οικογένειας αυτού, για περίοδο πέραν των έξι (6) µηνών κατ’ έτος, η εκτιµηµένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000).».

Για εξειδικευμένη νομική συμβουλή για ζητήματα εκποιήσεων και κάθε θέμα τραπεζικών δανείων επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info