Μηδενική η αύξηση στα ενοίκια μέχρι τον Απρίλιο του 2023

Μηδενική αποφασίστηκε να είναι η αύξηση των ενοικίων που υπάγονται στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο και για την επόμενη διετία, δηλαδή από τις 22 Απριλίου 2021 μέχρι και τις 21 Απριλίου 2023.

Ειδικότερα , σύμφωνα με το Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 9 Απριλίου 2020:

“Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από την παράγραφο (α) του εδαφίου (4) του άρθρου 8 των περί Ενοικιοστασίου Νόµων του 1983 µέχρι 2020, μετά από σύσταση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, καθορίζει, για τους σκοπούς του προαναφερόμενου άρθρου, το ποσοστό του 0 τοις εκατόν, ως το ανώτατο όριο αυξήσεως ενοικίων για τη διετία που αρχίζει από τις 22 Απριλίου 2021 μέχρι και τις 21 Απριλίου 2023“.

Για οποιοδήποτε θέμα ενοικιάσεων ακινήτων, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και email: info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.