Το δικαίωμα του πολίτη για πρόσβαση σε πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα : Τί προνοεί ο νέος νόμος

Ο περί του Δικαιώματος Πρόσβασης σε Πληροφορίες του Δημόσιου Τομέα Νόμος (Ν. 184(I)/2017) δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2017 , ωστόσο τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου, οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να αιτείται πρόσβαση σε πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου. Το δικαίωμα δεν υφίσταται στην περίπτωση που η αίτηση για παροχή πληροφοριών αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε ο αιτητής είναι το υποκείμενο των δεδομένων είτε τρίτο πρόσωπο προς αυτά και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Το ως άνω δικαίωμα δεν υφίσταται στην περίπτωση που η αίτηση για παροχή πληροφοριών αφορά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε ο αιτητής είναι το υποκείμενο των δεδομένων είτε τρίτο πρόσωπο προς αυτά και, στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

Στην έννοια του όρου «δημόσια αρχή» περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

(α) Οποιοδήποτε υπουργείο, τμήμα, γραφείο, υπηρεσία, επιτροπή και αρχή του δημόσιου τομέα ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή οποιοδήποτε άλλο διοικητικό όργανο·

(β) η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Δικαστική Υπηρεσία·

(γ) οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή οργανισμός κοινής ωφέλειας που ιδρύθηκε διά νόμου·

(δ) οποιαδήποτε αρχή ή οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης·

(ε) οποιοδήποτε συμβούλιο ή αρχή που ιδρύθηκε δια νόμου ή από αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης·

(στ) οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο λειτουργεί υπό τον έλεγχο του κράτους ή είναι ιδιοκτησία του κράτους.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου, οποιοδήποτε πρόσωπο υποβάλλει γραπτή αίτηση για παροχή πληροφοριών σε δημόσια αρχή, έχει δικαίωμα :

(α) Να πληροφορηθεί γραπτώς από τη δημόσια αρχή κατά πόσο η εν λόγω αρχή κατέχει ή όχι τις πληροφορίες που ζήτησε με την αίτησή του· και

(β) σε περίπτωση που η δημόσια αρχή κατέχει τις εν λόγω πληροφορίες και αυτές είναι προσβάσιμες, να λάβει τις πληροφορίες αυτές

Σύμφωνα με το άρθρο 12, δημόσια αρχή που έλαβε αίτηση για παροχή πληροφοριών επιλαμβάνεται και διεκπεραιώνει την αίτηση αυτή εντός χρονικής περιόδου τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της, εκτός αν προβλέπεται μεγαλύτερη περίοδος σε Κανονισμούς.

Σύμφωνα με το άρθρο 29, πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής αποκλειστικά και μόνο επειδή περιλαμβάνονται σε – (α) Έγγραφο το οποίο είναι αρχειοθετημένο σε δικαστικό αρχείο ή βρίσκεται υπό τον έλεγχο δικαστηρίου για σκοπούς συγκεκριμένης διαδικασίας· (β) έγγραφο το οποίο έχει επιδοθεί από ή προς δημόσια αρχή για σκοπούς συγκεκριμένης διαδικασίας· ή (γ) έγγραφο το οποίο έχει δημιουργηθεί από – (i) Δικαστήριο, ή (ii) υπάλληλο των υπηρεσιών της δικαστικής εξουσίας στο πλαίσιο άσκησης υπηρεσιακών του καθηκόντων, για σκοπούς συγκεκριμένης διαδικασίας, είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

Περαιτέρω, πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή δημόσιας αρχής αποκλειστικά και μόνο επειδή περιλαμβάνονται σε – (α) Έγγραφο το οποίο είναι υπό τον έλεγχο προσώπου που διεξάγει έρευνα ή διαιτησία, για σκοπούς της έρευνας ή της διαιτησίας, ή (β) έγγραφο το οποίο έχει δημιουργηθεί από πρόσωπο που διεξάγει έρευνα ή διαιτησία, για σκοπούς της έρευνας ή της διαιτησίας, είναι εξαιρούμενες πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο νόμος τέθηκε σε εφαρμογή στις 22 Δεκεμβρίου 2020.

Σύμφωνα με το Γραφείο Επιτρόπου Πληροφοριών, το αίτημα για πρόσβαση σε πληροφορίες δυνάμει του Ν 184(Ι)/2017 θα πρέπει να τίθεται ενώπιον της Δημόσιας Αρχής, από την οποία ζητούνται οι πληροφορίες και όχι ενώπιον του Γραφείου Επιτρόπου Πληροφοριών.

Με την πάροδο των 30 ημερών ή της παράτασης που ενδεχομένως να έχει δοθεί στην αρμόδια Αρχή για να απαντήσει στον πολίτη, αν δεν υπάρχει ικανοποίηση του αιτήματός του, ενεργοποιείται το δικαίωμα υποβολής παραπόνου (άρθρο 42), ενώπιον της Επιτρόπου Πληροφοριών.

Το Γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία σύνταξης και υποβολής αιτημάτων πρόσβασης σε πληροφορίες του Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info