Προσφυγές Αιτητών Ασύλου: Τροποποιήσεις προθεσμιών για την άσκηση προσφυγής και έφεσης

Με τον Τροποποιητικό Νόμο περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας 141 (Ι) του 2020, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12.10.2020, εισάγεται στο βασικό νόμο μετά το άρθρο 12 το νέο άρθρο 12 Α με τίτλο “Προσφυγή κατά αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων”.

Το νέο άρθρο 12Α προνοεί τα ακόλουθα:

(1) Κάθε προσφυγή κατά απόφασης ή πράξης ή παράλειψης του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ασύλου ή της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφύγων ασκείται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης ή της πράξης ή σε περίπτωση παράλειψης, από την ημέρα που αυτή περιήλθε σε γνώση του προσφεύγοντος.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), προσφυγή που αφορά οποιαδήποτε από τις πιο κάτω αποφάσεις ή διατάγματα ασκείται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης και/ή επίδοσης του διατάγματος κράτησης:

(α) Απόφαση απόρριψης αίτησης, η οποία εξετάστηκε με βάση την ταχύρρυθμη διαδικασία εξέτασης αιτήσεων δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12Δ του περί Προσφύγων Νόμου·

(β) απόφαση απόρριψης αίτησης ως προδήλως αβάσιμης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12ΣΤ του περί Προσφύγων Νόμου·

(γ) απόφαση με την οποία κρίνεται αίτηση ως αβάσιμη όσον αφορά το καθεστώς πρόσφυγα ή/και το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας·

(δ) απόφαση με την οποία αίτηση κρίνεται ως απαράδεκτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12Βτετράκις του περί Προσφύγων Νόμου·

(ε) απόφαση η οποία αναφέρεται στο άρθρο 9 του περί Προσφύγων Νόμου αναφορικά με την παροχή, ανάκληση ή περιορισμό των πλεονεκτημάτων τα οποία προβλέπονται σε οποιαδήποτε από τις διατάξεις του εν λόγω Νόμου·

(στ) απόφαση η οποία εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9Ε και της παραγράφου (β) του εδαφίου (4) του άρθρου 9ΙΑ του περί Προσφύγων Νόμου·

(ζ) απόφαση η οποία λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 16Β, 16Γ και των παραγράφων (γ) και (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 16Δ του περί Προσφύγων Νόμου·

(η) απόφαση μεταφοράς δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (1) του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 604/2013·

(θ) διάταγμα κράτησης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9ΣΤ του περί Προσφύγων Νόμου.

Περαιτέρω το άρθρο 13 του βασικού νόμου (έφεση κατά αποφάσεων του Δικαστηρίου) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «σαράντα δύο (42) ημερών» (τέταρτη γραμμή), με τη φράση «δεκατεσσάρων (14) ημερών».

Η νέα διατύπωση του άρθρου 13 έχει ως εξής:

“Κάθε απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας υπόκειται σε έφεση ενώπιον τριμελούς ή, αναλόγως, διευρυμένης σύνθεσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, για λόγο που αναφέρεται σε νομικό σημείο μόνο, εντός χρονικής περιόδου δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.”

Από τις παραπάνω νέες διατάξεις προκύπτει η σύντμηση των προθεσμιών, οι οποίες πλέον διαφοροποιούνται από τις συνήθεις που ισχύουν για τις λοιπες διοικητικές προσφυγές που καταχωρούνται στο Διοικητικό Δικαστήριο, με σκοπό να ολοκληρώνεται πολύ πιο σύντομα η διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας και να εκδίδεται σε συντομότερο χρόνο η δικαστική απόφαση σε αυτές τις υποθέσεις.

Το Γραφείο μας ειδικεύεται σε θέματα αιτήσεων ασύλου, προσφυγών ενώπιον δικαστηρίου και κάθε ζήτημα μεταναστευτικού δικαίου. Για εξειδικευμένες συμβουλές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και email : info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δικαίωμα του κατηγορούμενου πρόσβασης σε έγγραφα και μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε ιδιωτική ποινική διαδικασία

Mε την προσθήκη νέου άρθρου 7Α στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο προβλέπεται δικαίωμα του κατηγορουμένου σε πρόσβαση στα έγγραφα και/ή το μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε

Σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης και αγοραπωλησίας ακινήτων από δικηγόρους: Νέα ρύθμιση με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με απόφαση της Βουλής στις 2 Απριλίου 2021 , εγκρίθηκε η τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.