Προσφυγή κατά απόφασης απόρριψης αναγνώρισης τίτλου σπουδών

Γράφει ο Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Η απόκτηση τίτλου σπουδών από το εξωτερικό αποτελεί συνήθη πρακτική για πολλούς νέους επιστήμονες. Η διαδικασία αναγνώρισης του τίτλου πραγματοποιείται από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), το οποίο αποτελεί κρατική αρχή και έχει ιδρυθεί με βάση τους περί «Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών» Νόμους του 1996 έως 2016, ενώ η λειτουργία του διέπεται από τους Περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Κανονισμούς του 1999 έως 2015.

Το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών αποφασίζει για την ισοτιμία ή την ισοτιμία και αντιστοιχία, αφού μελετήσει –

(i)  παρόμοια προηγούμενη περίπτωση ή και αφού σταθμίσει τις εισηγήσεις των Ανεξάρτητων Κριτών που τυχόν έχουν ζητηθεί και ληφθεί ή και κατά πόσο, κατά την κρίση του, απαιτούνται πρόσθετα μαθήματα·

(ii)  τα αποτελέσματα ειδικών εξετάσεων, τις οποίες εξετάσεις αναθέτει σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου ή άλλα αναγνωρισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

(2)(α)  Για την αναγνώριση της ισοτιμίας ή της ισοτιμίας και αντιστοιχίας ενός τίτλου σπουδών ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο τίτλος της ίδιας ειδικότητας των δημόσιων πανεπιστημίων της Δημοκρατίας ή των άλλων δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου, ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Σε περίπτωση που δεν παρέχεται τίτλος της ίδιας ειδικότητας από τα πιο πάνω εκπαιδευτικά ιδρύματα, ως μέτρο κρίσης λαμβάνεται ο τίτλος της ίδιας ειδικότητας αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων άλλων χωρών, ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με προτεραιότητα της Ελλάδας.

Ο κανονισμός 3 των περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Κανονισμών, Κ.Δ.Π. 72/2015, προνοεί τα εξής:

«(3) (α)  Αναγνώριση ισοτιμίας χορηγείται, αν-

(i)  Η διάρκεια των σπουδών, η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης των σπουδαστών πληρούν τις απαιτήσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου ή των άλλων δημόσιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης της Κύπρου.  Ως προς τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, εξαίρεση από τα πιο πάνω αποτελούν ιδρύματα τύπου ‘ανοικτού πανεπιστημίου’ (open university), ‘σπουδών εξ αποστάσεως’ (distance learning) και ‘εξωτερικών πτυχίων’ (external degrees), νοουμένου ότι- – το ίδρυμα που προσφέρει τέτοιου τύπου εκπαίδευση έχει πρόγραμμα σπουδών για το σκοπό αυτό,

– ολόκληρη η διαδικασία προσφοράς τέτοιου τύπου προ-γράμματος γίνεται μόνο από το ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο, και – η αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση γίνονται με βάση διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες.

(ii) όλο το πρόγραμμα έχει γίνει σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα/ιδρύματα ή σε εκπαιδευτικά αξιολογημένο- πιστοποιημένο κλάδο σπουδών και ένα ουσιώδες μέρος- ποσοστό των σπουδών έχει γίνει στο ίδρυμα που απονέμει τον τίτλο.

Εξαίρεση ως προς το ποσοστό σπουδών μπορεί να αποτελέσουν τα πανεπιστημιακά προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας.»

Σε πολλές περιπτώσεις το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. δεν προβαίνει στη δέουσα έρευνα ή/και υποπίπτει σε ουσιώδη πλάνη κατά την εξέταση της ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας του υπό αναγνώριση τίτλου σπουδών με αποτέλεσμα να απορρίπτει την αίτηση αναγνώρισης. Ο κάτοχος του πτυχίου έχει σε αυτήν την περίπτωση το δικαίωμα να στραφεί κατά της απορριπτικής απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου προκειμένου να ακυρώσει την απόρριψη της αναγνώρισης και η υπόθεση του να τύχει επανεξέτασης από το Συμβούλιο.

Το γραφείο μας ειδικεύεται σε αντίστοιχες υποθέσεις και για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές , επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22 272 360 ή/και στο email: info@dplawcyprus.com.

 

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info