Τροχαία ατυχήματα: Διεκδίκηση κάλυψης ζημιών και αποζημιώσεων

Του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

Η ασφάλιση οχημάτων στις ασφαλιστικές εταιρείες , όπως είναι γνωστό , είναι υποχρεωτική για τους ιδιοκτήτες. Ωστόσο λίγοι είναι εκείνοι που δίνουν προσοχή στους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου που υπογράφουν και δεσμεύονται από αυτούς. Σε περίπτωση ατυχήματος ωστόσο η εφαρμογή ορισμένων από τους ορους αυτούς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική .

Αναλόγως αν πρόκειται για μικτή ή όχι ασφάλεια, καθορίζεται και η έκταση της ευθύνης της ασφαλιστικής εταιρείας στην περίπτωση τροχαίου ατυχήματος που έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές στο ασφαλισμένο όχημα αλλά και τραυματισμό του ή των επιβαινόντων ή και ακόμα και τρίτων από τρίτο εμπλεκόμενο όχημα.

Η συμβατική υποχρέωση κάλυψης ζημιών ή και περαιτέρω αποζημιώσεων βαρύνει την ασφαλιστική εταιρεία και εν προκειμένω είναι σημαντικό πέρα από τους διατυπωμένους όρους του ασφαλιστηρίου συμβολαίου να ερμηνεύεται σωστά η σύμβαση, σύμφωνα και με το γενικότερο πνεύμα και την κοινή βούληση των συμβαλλομένων μερών, όπως έχει κριθεί και από τα δικαστήρια.

Αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστήριου εγγράφου είναι το έντυπο που περιέχει τους γενικούς όρους και εξαιρέσεις της συμφωνίας ασφαλιστικής κάλυψης για ζημιές τρίτων. Για παράδειγμα σε αυτό μπορεί να γίνεται ειδική αναφορά σε ειδική συμφωνία ότι συμφωνείται και αναγνωρίζεται ότι το ασφαλισμένο όχημα μπορεί  να οδηγείται από οποιοδήποτε οδηγό μεταξύ 23 και 70 ετών με κανονική άδεια οδηγού για περίοδο μεγαλύτερη των δύο ετών. Πρόκειται για ειδική συμφωνία των μερών που υπερτερεί των γενικών όρων. Επομένως είναι σημαντικό να δίνεται βαρύτητα και ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα έντυπα και παραρτήματα που συνοδεύουν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Εκτός των συμβατικών όρων , πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι πρόνοιες του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Νόμου 96(1)/2000, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Ενδεικτικά, το άρθρο 8 του νόμου προνοεί ότι οι εξαιρέσεις κάλυψης που έχει συμφωνηθεί δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται με βάση τον νόμο να καλύψει τις ζημιές που έχουν προκύψει στο όχημα τρίτου ατόμου. Το άρθρο προνοεί ακόμα ότι η εταιρεία δύναται σε τέτοια περίπτωση να ανακτήσει το οφειλόμενο ποσό  από τον ασφαλιζόμενο της.

Το Γραφείο μας είναι εξειδικευμένο σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων και διεκδίκησης ποσών για κάλυψη ζημιών και τραυματισμών αλλά και επιπλέον αποζημιώσεων. Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένες συμβουλές για την περίπτωσή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. 22 272360 και στο email : info@dplawcyprus.com

(photo:pixabay)

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δικαίωμα του κατηγορούμενου πρόσβασης σε έγγραφα και μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε ιδιωτική ποινική διαδικασία

Mε την προσθήκη νέου άρθρου 7Α στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο προβλέπεται δικαίωμα του κατηγορουμένου σε πρόσβαση στα έγγραφα και/ή το μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε

Σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης και αγοραπωλησίας ακινήτων από δικηγόρους: Νέα ρύθμιση με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με απόφαση της Βουλής στις 2 Απριλίου 2021 , εγκρίθηκε η τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.