Απόφαση κατά τράπεζας για καταχρηστικούς όρους στεγαστικού δανείου

Διοικητική απόφαση εναντίον της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου, εξέδωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας την οποία διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση στεγαστικού δανείου, καθώς και σύμβαση υποθήκης, οι οποίες συνάφθηκαν το 2008 μεταξύ καταναλωτών και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου).

Σύμφωνα με την απόφαση ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι των υπό αναφορά συμβάσεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.

Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:

  • Τον υπολογισμό του τόκου στη βάση έτους 360 ημερών.
  • Το δικαίωμα της Τράπεζας να παρέχει στον καταναλωτή δάνεια και τραπεζικές διευκολύνσεις για ποσό, περίοδο και με όρους που θα αποφασίζει η Τράπεζα κατά καιρούς κατά την απόλυτη κρίση της. Επιπλέον, το είδος του νομίσματος και ο τύπος των Δανείων και των τραπεζικών διευκολύνσεων που θα χορηγηθούν από την Τράπεζα στον πελάτη θα υπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Τράπεζας.
  • Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο καταναλωτής θα χρεώνεται με επιπλέον επιβαρύνσεις κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας.
  • Αν τα δάνεια και/ή τραπεζικές διευκολύνσεις καταστούν απαιτητές για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο καταναλωτής θα πρέπει να πληρώσει αμέσως κάθε ποσό που οφείλει στην Τράπεζα περιλαμβανομένου κεφαλαίου, τόκου, προμήθειας, δικαιωμάτων, δαπανών και άλλων εξόδων. Σε περίπτωση παράλειψης του καταναλωτή να το πράξει αμέσως, θα έχει συνέπεια τη χρέωση των λογαριασμών του με τόκο και λοιπές επιβαρύνσεις που θα αποφασίζει η Τράπεζα κατά την απόλυτη κρίση της.
  • Το δικαίωμα της Τράπεζας να επιτρέπει την πρόωρη αποπληρωμή, νοουμένου ότι ο πελάτης θα χρεώνεται κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας με επιβάρυνση πρόωρης πληρωμής επί του προώρως πληρωθέντος ποσού των Δανείων, και επιπλέον άλλων σχετικών εξόδων δυνατόν να υποστεί η Τράπεζα.

*Για οποιοδήποτε θέμα καταχρηστικών όρων δανείου και κάθε ζήτημα τραπεζικού δικαίου επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 ή στο email: info@dplawcyprus.com

 

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info