Απόφαση κατά τράπεζας για καταχρηστικούς όρους στεγαστικού δανείου

Διοικητική απόφαση εναντίον της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) για παράβαση του περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου, εξέδωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Η συγκεκριμένη απόφαση ήταν το αποτέλεσμα της έρευνας την οποία διενήργησε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε σχέση με την ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών σε σύμβαση στεγαστικού δανείου, καθώς και σύμβαση υποθήκης, οι οποίες συνάφθηκαν το 2008 μεταξύ καταναλωτών και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου).

Σύμφωνα με την απόφαση ο Διευθυντής, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το Νόμο, αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι των υπό αναφορά συμβάσεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.

Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:

  • Τον υπολογισμό του τόκου στη βάση έτους 360 ημερών.
  • Το δικαίωμα της Τράπεζας να παρέχει στον καταναλωτή δάνεια και τραπεζικές διευκολύνσεις για ποσό, περίοδο και με όρους που θα αποφασίζει η Τράπεζα κατά καιρούς κατά την απόλυτη κρίση της. Επιπλέον, το είδος του νομίσματος και ο τύπος των Δανείων και των τραπεζικών διευκολύνσεων που θα χορηγηθούν από την Τράπεζα στον πελάτη θα υπόκεινται στην απόλυτη κρίση της Τράπεζας.
  • Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, ο καταναλωτής θα χρεώνεται με επιπλέον επιβαρύνσεις κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας.
  • Αν τα δάνεια και/ή τραπεζικές διευκολύνσεις καταστούν απαιτητές για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο καταναλωτής θα πρέπει να πληρώσει αμέσως κάθε ποσό που οφείλει στην Τράπεζα περιλαμβανομένου κεφαλαίου, τόκου, προμήθειας, δικαιωμάτων, δαπανών και άλλων εξόδων. Σε περίπτωση παράλειψης του καταναλωτή να το πράξει αμέσως, θα έχει συνέπεια τη χρέωση των λογαριασμών του με τόκο και λοιπές επιβαρύνσεις που θα αποφασίζει η Τράπεζα κατά την απόλυτη κρίση της.
  • Το δικαίωμα της Τράπεζας να επιτρέπει την πρόωρη αποπληρωμή, νοουμένου ότι ο πελάτης θα χρεώνεται κατά την απόλυτη κρίση της Τράπεζας με επιβάρυνση πρόωρης πληρωμής επί του προώρως πληρωθέντος ποσού των Δανείων, και επιπλέον άλλων σχετικών εξόδων δυνατόν να υποστεί η Τράπεζα.

*Για οποιοδήποτε θέμα καταχρηστικών όρων δανείου και κάθε ζήτημα τραπεζικού δικαίου επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 ή στο email: info@dplawcyprus.com

 

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δικαίωμα του κατηγορούμενου πρόσβασης σε έγγραφα και μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε ιδιωτική ποινική διαδικασία

Mε την προσθήκη νέου άρθρου 7Α στον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο προβλέπεται δικαίωμα του κατηγορουμένου σε πρόσβαση στα έγγραφα και/ή το μαρτυρικό υλικό του κατήγορου σε

Σύνταξη συμβολαίων μίσθωσης και αγοραπωλησίας ακινήτων από δικηγόρους: Νέα ρύθμιση με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών

της Σταύρης Κοσιάρη, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με απόφαση της Βουλής στις 2 Απριλίου 2021 , εγκρίθηκε η τροποποίηση του Περί Δικηγόρων Νόμου

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.