Θεσμιοι Ενοικιαστες – Δικαιωματα Ιδιοκτητων σε περιπτωση μη καταβολης του ενοικιου

της Σταύρης Κοσιάρη, ασκ.δικηγόρου

Η κατοχή υποστατικού δυνάμει σύμβασης ενοικίασης δημιουργεί αντίστοιχη υποχρέωση για καταβολή ενοικίου. Η μη καταβολή του συμφωνημένου ενοικίου εγείρει θέμα παραβίασης ουσιώδους όρου της μισθωτικής σύμβασης. Κατά συνέπεια ο ιδιοκτήτης έχει βάσει νόμου δικαίωμα για αξίωση καταβολής των συμφωνημένων ενοικίων και δυνατότητα έκδοσης διατάγματος έξωσης.

Ωστόσο εάν ο ενοικιαστής θεωρηθεί θέσμιος (προστατευόμενος) υπάγεται στον περι ενοικιοστασίου νόμο σύμφωνα με τον οποίο, προκειμένου ο ιδιοκτήτης να ασκήσει τα ως άνω αναφερόμενα δικαιώματα του, απαιτείται ειδική διαδικασία.

Ειδικότερα για να θεωρηθεί ο ενοικιαστής θέσμιος θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις. Πρωτίστως, θα πρέπει η αρχική σύμβαση μίσθωσης (γραπτή ή προφορική) να έχει λήξει και ο ενοικιαστής να συνεχίζει να έχει στην κατοχή του το μίσθιο. Το ακίνητο θα πρέπει να βρίσκεται σε περιοχή αναφερόμενη από τον νόμο (ελεγχόμενη περιοχή) και το κτίσμα να έχει συμπληρωθεί μέχρι τις 31/12/1999. Συμπληρωμένο είναι το ακίνητο το οποίο είχε κατασκευαστεί και ήταν υπό ή προς ενοικίαση, πριν την αναφερόμενη ημερομηνία (σύμφωνα με πρόσφατη νομολογία).

Εάν πρόκειται για θέσμια ενοικίαση τότε διάταγμα έξωσης εκδίδεται μόνο εαν στον ενοικιαστή έχει προηγουμένως επιδοθεί έγγραφο ειδοποιήσεως απαιτήσεως και ο ίδιος για περισσότερες από 21 μέρες μετά την επίδοση δεν καταβάλει το αξιούμενο ποσό ενοικίων.

Εάν ακολουθηθεί η προαναφερόμενη διαδικασία τότε ο ιδιοκτήτης μπορεί να πετύχει μετα από δικαστική διαδικασία έκδοση διατάγματος το οποίο θα διατάζει τον ενοικιαστή να εγκαταλείψει το ακίνητο σε διάστημα όχι μικρότερο των 90 ημερών.

Το παρόν άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα- Για ειδικές συμβουλές σε κάθε ζήτημα ενοικιάσεων, καταβολής ενοικίων και εξώσεων επικοινωνήστε με τους δικηγόρους μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.