Βαρυτερες ποινες για παραβασεις του περι Λοιμοκαθαρσεως Νομου

Σημαντικές τροποποιήσεις με βαρύτερες ποινές επιφέρει στον βασικό νόμο περί Λοιμοκαθάρσεως ο τροποποιητικός νόμος 72(Ι) του 2020.

Ειδικότερα, το άρθρο 7 του βασικού νόμου (αδικήματα και ποινές) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «το ένα (1) έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000)».

Η νέα διατύπωση του άρθρου 7 έχει ως εξής:

«7.Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιοδήποτε από τους Κανονισμούς και/ή τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται μετά από καταδίκη σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000)»

Πέραν αυτού, ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 7 των νέων άρθρων 7Α,7Β,7Γ και 7Δ.

Ο νέος νόμος είναι διαθέσιμος εδώ

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info