Βαρυτερες ποινες για παραβασεις του περι Λοιμοκαθαρσεως Νομου

Σημαντικές τροποποιήσεις με βαρύτερες ποινές επιφέρει στον βασικό νόμο περί Λοιμοκαθάρσεως ο τροποποιητικός νόμος 72(Ι) του 2020.

Ειδικότερα, το άρθρο 7 του βασικού νόμου (αδικήματα και ποινές) τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «τους έξι μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000)» (τρίτη και τέταρτη γραμμή) με τη φράση «το ένα (1) έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000)».

Η νέα διατύπωση του άρθρου 7 έχει ως εξής:

«7.Πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιοδήποτε από τους Κανονισμούς και/ή τα Διατάγματα που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται μετά από καταδίκη σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000)»

Πέραν αυτού, ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 7 των νέων άρθρων 7Α,7Β,7Γ και 7Δ.

Ο νέος νόμος είναι διαθέσιμος εδώ

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.