Εκποιησεις: Οι αλλαγες στον Περι Μεταβιβασεως & Υποθηκευσεως Ακινητων Νομο (12.6.2020)

επιμέλεια: Γιώργος Καζολέας, Δικηγόρος

O Νόμος αρ. 61(Ι) του 2020, ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12 Ιουνίου 2020, τροποποιεί τον βασικό περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο και ειδικότερα τα άρθρα 44Γ, 44Ε και 44Ζ. Η Δικηγορική Εταιρεία Dionysiou & Partners LLC παρουσιάζει αναλυτικά όλες τις τροποποιήσεις:

Άρθρο 44Γ(Επίδοση ειδοποιήσεων για τη σκοπούμενη πώληση)

Το άρθρο 44Γ του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «τριάντα (30) ημερών», με τη φράση «σαράντα πέντε (45) ημερών».

Νέα Διατύπωση: Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 44Β, ο ενυπόθηκος δανειστής δύναται να προχωρήσει στην έναρξη της διαδικασίας που προβλέπεται από τις διατάξεις του  παρόντος Μέρους, αφού επιδώσει στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, έγγραφη ειδοποίηση κατά τον Τύπο «Ι» του Δεύτερου Παραρτήματος, συνοδευόμενη από κατάσταση λογαριασμού του οφειλόμενου ενυπόθηκου χρέους, των τόκων και όλων των εξόδων για την είσπραξή του καλώντας τον όπως εξοφλήσει το ποσό, σύμφωνα με την επιδοθείσα κατάσταση λογαριασμού, τάσσοντας σε αυτόν προθεσμία όχι μικρότερη των σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης προς εξόφληση του οφειλόμενου ποσού

(β) με την τροποποίηση του εδαφίου (3) αυτού ως ακολούθως:

(i) Με την αντικατάσταση της φράσης «τριάντα (30) ημερών», με τη φράση «σαράντα πέντε (45) ημερών».

Νέα Διατύπωση: Ο ενυπόθηκος οφειλέτης καθώς και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέρος δύναται, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ειδοποίησης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης μόνο, για τους ακόλουθους λόγους…

(ii) με την προσθήκη αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου:

«(ε) ο ενυπόθηκος δανειστής στην περίπτωση που είναι αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστής κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, εφεξής καλούμενος «αγοραστής», αρνήθηκε να προσέλθει και/ή δεν προσήλθε ως όφειλε, σε διαδικασία αναδιάρθρωσης πιστωτικών διευκολύνσεων κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου ή τέτοια διαδικασία εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2019:

Νοείται ότι-

(i) στην περίπτωση που ο χρεώστης δεν έχει λάβει επιστολή προσφοράς εντός των χρονικών πλαισίων που καθορίζονται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015 ή έχει λάβει επιστολή αρνητικής απόφασης, η αίτηση στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για διαμεσολάβηση κατά τις διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, υποβάλλεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των εν λόγω χρονικών πλαισίων ή από τη λήψη επιστολής αρνητικής απόφασης, ανάλογα με την περίπτωση.

(ii) ουδέν των όσων διαλαμβάνονται στην παρούσα παράγραφο συνεπάγεται επέκταση του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, σε πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του χρεώστη έχει εκδοθεί απόφαση από αρμόδιο δικαστήριο ή βρίσκεται υπό εξέλιξη οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 14Β (2)(γ) του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου διαδικασία.

(iii) η αίτηση του χρεώστη δυνατό να περιλαμβάνει αιτιάσεις που και αυτοτελώς θα ήταν δυνατό να αποτελέσουν λόγο υποβολής παραπόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, όπως η αμφισβήτηση του ύψους του οφειλόμενου και απαιτητού ποσού δανειακής διευκόλυνσης περιλαμβανομένων των οφειλόμενων τόκων. Και

(iv) οι διατάξεις του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, εφαρμόζονται και αναφορικά με αγοραστή κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο παραμερισμός της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης, διαρκεί για όσο χρόνο βρίσκεται υπό εξέλιξη η διαδικασία του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, τηρουμένου του χρονικού διαστήματος που κατά μέγιστο προβλέπεται στο άρθρο 14Γ του εν λόγω Νόμου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που αρχίζει με την υποβολή αίτησης του χρεώστη στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και καταλήγει με την υποβολή πρότασης από το ΑΠΙ ή τον αγοραστή στο χρεώστη:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συµφωνία και η διαµεσολάβηση κηρυχθεί άκαρπη, ο παραμερισμός της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης παρατείνεται για όσο χρόνο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος εξετάζει κατά πόσο εφαρµόστηκαν ικανοποιητικά οι πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν Οικονομικές Δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, εφεξής καλουμένου «Κώδικας Συμπεριφοράς» και κατά μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που άρχισε με την υποβολή αίτησης του χρεώστη στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και κατέληξε με την υποβολή πρότασης από το ΑΠΙ ή από τον αγοραστή στο χρεώστη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Γ του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, εφόσον ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αποφανθεί ότι υπάρχει παράβαση των προνοιών του Κώδικα Συμπεριφοράς, ο παραμερισμός της ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης παρατείνεται για περαιτέρω δεκαπέντε (15) ημέρες αφ’ ης ο χρεώστης έλαβε γνώση περί τούτου και κατά μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός και δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που άρχισε με την υποβολή αίτησης του χρεώστη στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και κατέληξε με την υποβολή πρότασης από το ΑΠΙ ή από τον αγοραστή στο χρεώστη, σύμφωνα με το άρθρο 14Γ του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου.» .

(iii) με την αναρίθμηση των παραγράφων (ε) και (στ) αυτού σε (στ) και (ζ), αντίστοιχα.

(iv) με την προσθήκη στην παράγραφο (στ) αυτού αμέσως μετά τη λέξη «Νόμου», της φράσης «ή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου αίτηση για έκδοση τέτοιου προστατευτικού διατάγματος».

Νέα Διατύπωση: (στ) έχει εκδοθεί προστατευτικό διάταγμα υπέρ του ενυπόθηκου οφειλέτη δυνάμει των διατάξεων του περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων (Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής και Διατάγματα Απαλλαγής Οφειλών) Νόμου˙ ή εκκρεμεί ενώπιον Δικαστηρίου αίτηση για έκδοση τέτοιου προστατευτικού διατάγματος

(v) με την προσθήκη στην παράγραφο (ζ) αυτού αμέσως μετά τη φράση «από το εν λόγω σχέδιο», της φράσης «ή εκκρεμεί σχετική αίτηση».

Νέα Διατύπωση: (ζ) ο ενυπόθηκος οφειλέτης του οποίου η συμμετοχή εγκρίνεται  στο σχέδιο “ΕΣΤΙΑ για αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων”  ή σε οποιαδήποτε άλλο κυβερνητικό σχέδιο επιδότησης πιστωτικής διευκόλυνσης, νοουμένου ότι αυτός αποδέχεται και τηρεί τη συμφωνία και τις πιστωτικές του υποχρεώσεις όπως προκύπτουν από το εν λόγω σχέδιο ή εκκρεμεί σχετική αίτηση.

(γ) με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

«(4)(α) Ουδεμία διάταξη του παρόντος Νόμου εμποδίζει το χρεώστη ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, σε συνέχεια της ενώπιον του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου διαδικασίας βάσει των διατάξεων του Μέρους VIA του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου, να υποβάλει αίτηση (ex parte) σε αρμόδιο δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού διατάγματος αναστολής της σκοπούμενης πώλησης.

(β) Η αίτηση για το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα, υποβάλλεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών αφ’ ης ο χρεώστης έλαβε γνώση της απόφανσης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ότι υφίσταται παράβαση των προνοιών του Κώδικα Συμπεριφοράς και εν πάση περιπτώσει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας που άρχισε με την υποβολή αίτησης του χρεώστη στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και κατέληξε με την υποβολή, είτε από το ΑΠΙ είτε από τον αγοραστή κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, πρότασης στον χρεώστη, σύμφωνα με το άρθρο 14Γ του περί Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως Νόμου: Νοείται ότι, η αίτηση για την έκδοση του προβλεπόμενου στην παράγραφο (α) διατάγματος βασίζεται αποκλειστικά σε λόγους που αφορούν σε παράβαση των προνοιών του Κώδικα Συμπεριφοράς.

(γ) Το Δικαστήριο εκδίδει το προβλεπόμενο στην παράγραφο (α) διάταγμα, εφόσον αξιολογήσει τη βάσει της παραγράφου (β) απόφανση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και ικανοποιηθεί ότι εκ πρώτης όψεως- (i) Βάσιμα αμφισβητείται η εκπλήρωση από αδειοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα ή από αγοραστή κατά την έννοια που αποδίδεται στον εν λόγω όρο από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, της υποχρέωσης αναδιάρθρωσης των χορηγήσεων του χρεώστη βάσει των προνοιών του Κώδικα Συμπεριφοράς, ο οποίος προσαρτάται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015. και (ii) η αναστολή της σκοπούμενης πώλησης δεν συνιστά δυσανάλογο μέτρο σε σχέση με τη φερόμενη μη εκπλήρωση της ως άνω υποχρέωσης αναδιάρθρωσης.»

Άρθρο 44Ε(Πώληση με πλειστηριασμό δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Μέρους)

Το άρθρο 44Ε του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση στην πρώτη επιφύλαξη του εδαφίου (1) αυτού της φράσης «δύναται να», με τη φράση «υποχρεούται να».

Η νέα διατύπωση: Νοείται ότι ο ενυπόθηκος δανειστής υποχρεούται να παρέχει πληροφόρηση που έχει στην κατοχή του, αναφορικά με το ενυπόθηκο ακίνητο, σε ενδιαφερόμενο αγοραστή:

(β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού περιλαμβανομένης της επιφύλαξης στο τέλος του εδαφίου (4), με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(4) Για την περίοδο των έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του πρώτου πλειστηριασμού, καθορίζεται επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης όχι μικρότερη του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου ανεξαρτήτως της μεθόδου πωλήσεώς του και για την περίοδο των τριών (3) μηνών μετά τη λήξη της περιόδου των πρώτων έξι (6) μηνών, εφαρμόζεται επιφυλασσόμενη τιμή όχι μικρότερη του πενήντα τοις εκατό (50%) της αγοραίας αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου.».

Άρθρο 44Ζ(Διαδικασία πώλησης ακινήτου με πλειστηριασμό)

Το άρθρο 44Ζ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) αυτού της φράσης «τριάντα (30) ημερών», με τη φράση «σαράντα πέντε (45) ημερών»

Νέα διατύπωση: Η ειδοποίηση για πλειστηριασμό, της οποίας ο τύπος και οι λεπτομέρειες  καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 45 –

(α) επιδίδεται στον ενυπόθηκο οφειλέτη και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο πρόσωπο εντός χρονικής περιόδου όχι μικρότερης των σαράντα πέντε (45) ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού∙

(β) δημοσιεύεται τουλάχιστο μία φορά, εντός χρονικής περιόδου  όχι μικρότερης των σαράντα πέντε (45) ημερών από την καθορισμένη ημερομηνία πλειστηριασμού…

*Για οποιοδήποτε θέμα εκποίησης και γενικά κάθε ζήτημα τραπεζικού δικαίου (δάνεια, εγγυήσεις, καταχρηστικοί όροι κλπ) επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360, email: info@dplawcyprus.com)

 

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info