Η Νεα Νομοθεσια για τα Εμπορικα Σηματα

Εκτεταμένες αλλαγές στο βασικό Νόμο περί Εμπορικών Σημάτων επιφέρει ο Τροποποιητικός Νόμος 63 (Ι) του 2020 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12 Ιουνίου 2020. Ο νέος Νόμος μαζί με το βασικό νόμο εφαρμόζεται στα σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία έχουν εγγραφεί ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως ατομικά σήματα, σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης ή συλλογικά σήματα ή τα οποία έχουν εγγραφεί ή ως προς τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ ή τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης η οποία παράγει αποτελέσματα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Στο νέο νόμο καθορίζεται μεταξύ άλλων και η διαδικασία εγγραφής σήματος, το αντικείμενο του δικαιώματος, το περιεχόμενο και η έκταση προστασίας και η δυνατότητα μεταβίβασης και παραχώρησης άδειας χρήσης.

Ο νέος νόμος είναι διαθέσιμος εδώ

*Για κατοχύρωση/εγγραφή κυπριακού/κοινοτικού/διεθνούς εμπορικού σήματος και οποιοδήποτε θέμα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.