Η Νεα Νομοθεσια για τα Εμπορικα Σηματα

Εκτεταμένες αλλαγές στο βασικό Νόμο περί Εμπορικών Σημάτων επιφέρει ο Τροποποιητικός Νόμος 63 (Ι) του 2020 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12 Ιουνίου 2020. Ο νέος Νόμος μαζί με το βασικό νόμο εφαρμόζεται στα σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία έχουν εγγραφεί ή για τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ως ατομικά σήματα, σήματα εγγύησης ή πιστοποίησης ή συλλογικά σήματα ή τα οποία έχουν εγγραφεί ή ως προς τα οποία έχει υποβληθεί αίτηση εγγραφής στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Μπενελούξ ή τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο διεθνούς καταχώρισης η οποία παράγει αποτελέσματα στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.

Στο νέο νόμο καθορίζεται μεταξύ άλλων και η διαδικασία εγγραφής σήματος, το αντικείμενο του δικαιώματος, το περιεχόμενο και η έκταση προστασίας και η δυνατότητα μεταβίβασης και παραχώρησης άδειας χρήσης.

Ο νέος νόμος είναι διαθέσιμος εδώ

*Για κατοχύρωση/εγγραφή κυπριακού/κοινοτικού/διεθνούς εμπορικού σήματος και οποιοδήποτε θέμα δικαίου πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info