Μειωση Ενοικιων λογω Κορωνοϊου: Προϋποθεσεις & Παραδειγματα

Η προαιρετική μείωση των ενοικίων από 30% έως 50% , όπως ρυθμίζεται στον τροποποιητικό νόμο περί φορολογίας εισοδήματος που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 2 Ιουνίου 2020 διέπεται από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. -Εθελοντική μείωση από τον ιδιοκτήτη στο ενοίκιο που μπορεί να είναι από 30% έως και 50%. Παράδειγμα: Σε ενοίκιο 500 ευρώ η μείωση μπορεί να είναι από 150 έως 250 ευρώ.
  2. – Η μείωση ενοικίου πραγματοποιείται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστήˑ
  3. – H πίστωση φόρου παραχωρείται για μείωση ενοικίων που αφορά περίοδο που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και εμπίπτει εντός της φορολογικής περιόδου 2020, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μηνών μείωσηςˑ
  4. – Η πίστωση φόρου για τον ιδιοκτήτη είναι 50% της μείωσης του μηνιαίου ενοικίου. Παράδειγμα αν η μείωση ήταν 50% για 3 μήνες , δηλαδή σε μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ το ποσό της μείωσης ήταν 250 ευρώ άρα συνολική μείωση για 3 μήνες, 750 ευρώ, η πίστωση φόρου για τον ιδιοκτήτη είναι 375 ευρώ (δηλ. το 50% των 750 ευρω).
  5. – Η πίστωση φόρου δύναται να χρησιμοποιηθεί έναντι του συνολικού φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2020ˑ Παράδειγμα: Αν ο ιδιοκτήτης κληθεί να πληρώσει συνολικό φόρο εισοδήματος για το 2020 ποσό 1000 ευρώ, από αυτό θα αφαιρεθεί η πίστωση φόρου από τη μείωση ενοικίου, δηλ. τα 375 ευρώ στο ανωτέρω παράδειγμα και θα πληρώσει 625 ευρώ.
  6. – Οποιοσδήποτε επιστρεπτέος φόρος προκύπτει από την πίστωση αυτή δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί.
  7. – Η πίστωση φόρου δεν παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 33 του Νόμου περί Φορολογίας Εισοδήματος.ˑ Σύμφωνα με το άρθρο αυτό:

(α) Ένα άτομο είναι συνδεδεμένο με άλλο άτομο αν το πρώτο άτομο είναι σύζυγος ή συγγενής του δεύτερου ατόμου, ή είναι σύζυγος συγγενή του δεύτερου ατόμου, ή είναι συγγενής του συζύγου ή της συζύγου του δεύτερου ατόμου·

(β) ένα πρόσωπο είναι συνδεδεμένο με οποιοδήποτε πρόσωπο με το οποίο διατηρεί συνεταιρισμό, και με το σύζυγο ή τη σύζυγο ή συγγενή οποιουδήποτε ατόμου με το οποίο διατηρεί συνεταιρισμό·

(γ) μια εταιρεία είναι συνδεδεμένη με άλλη εταιρεία—

(i) αν το ίδιο πρόσωπο έχει τον έλεγχο και των δύο, ή αν ένα πρόσωπο έχει τον έλεγχο της μιας και πρόσωπα συνδεδεμένα μαζί του, ή ο ίδιος και πρόσωπα συνδεδεμένα μαζί του, έχουν τον έλεγχο της άλλης· ή

(ii) αν μια ομάδα δύο ή περισσότερων προσώπων έχει τον έλεγχο της καθεμιάς εταιρείας, και οι ομάδες είτε αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα είτε θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι αποτελούνται από τα ίδια πρόσωπα θεωρώντας (σε μια ή περισσότερες περιπτώσεις) ένα μέλος είτε της μιας είτε της άλλης ομάδας ότι αντικαθίσταται από άλλο πρόσωπο με το οποίο είναι συνδεδεμένο·

(δ) μια εταιρεία είναι συνδεδεμένη με άλλο πρόσωπο αν το πρόσωπο αυτό έχει τον έλεγχο της ή το πρόσωπο αυτό και πρόσωπα συνδεδεμένα μαζί του έχουν τον έλεγχο της·

(ε) οποιαδήποτε δύο ή περισσότερα πρόσωπα που ενεργούν μαζί για να εξασφαλίσουν ή να ασκήσουν τον έλεγχο μιας εταιρείας θεωρούνται σε σχέση με την εν λόγω εταιρεία ότι είναι συνδεδεμένα το ένα με το άλλο και με οποιοδήποτε πρόσωπο που ενεργεί με τις οδηγίες οποιουδήποτε από αυτά για να εξασφαλίσει ή να ασκήσει τον έλεγχο της εταιρείας·

*Το παραπάνω άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα.Για ειδικότερες συμβουλές και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info