Παρατεινεται η αναστολη εξωσεων μεχρι και την 30η Σεπτεμβριου 2020

Mέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 παρατείνεται η αναστολή των εξώσεων σύμφωνα με τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο (προσωρινές διατάξεις).

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «31η Μαΐου 2020» όπου αυτή απαντά με τη φράση «30ή Σεπτεμβρίου 2020».

Η νέα διατύπωση του άρθρου 3: «Παρά τις διατάξεις του βασικού νόμου, κάθε διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 αυτού, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής θα εκδίδεται από το Δικαστήριο δυνάμει τοιαύτης διαδικασίας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ενοίκιο δεν έχει καταβληθεί μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Για οποιοδήποτε θέμα ενοικίασης, οφειλής ενοικίων και κάθε μισθωτική υπόθεση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22262360 και στο email : info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.