Παρατεινεται η αναστολη εξωσεων μεχρι και την 30η Σεπτεμβριου 2020

Mέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020 παρατείνεται η αναστολή των εξώσεων σύμφωνα με τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο (προσωρινές διατάξεις).

Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «31η Μαΐου 2020» όπου αυτή απαντά με τη φράση «30ή Σεπτεμβρίου 2020».

Η νέα διατύπωση του άρθρου 3: «Παρά τις διατάξεις του βασικού νόμου, κάθε διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 αυτού, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου 2020 και ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής θα εκδίδεται από το Δικαστήριο δυνάμει τοιαύτης διαδικασίας μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ενοίκιο δεν έχει καταβληθεί μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Για οποιοδήποτε θέμα ενοικίασης, οφειλής ενοικίων και κάθε μισθωτική υπόθεση επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22262360 και στο email : info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Εκτίμηση αξίας ακινήτου και μεταβιβαστικά τέλη: Προσφυγή κατά της απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Όπως είναι γνωστό για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται στις περιπτώσεις που ρητώς καθορίζονται, τα μεταβιβαστικά

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info