Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Λογαριασμού είναι μια σχετικά νέα και σε πολλούς όχι τόσο γνωστή διαδικασία που επιτρέπει σε ένα δικαστήριο χώρας της ΕΕ να δεσμεύει κεφάλαια στον τραπεζικό λογαριασμό ενός οφειλέτη σε άλλη χώρα της ΕΕ.

Η διαδικασία αυτή θεσπίστηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.655/2014 και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της είσπραξης οφειλών μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.

Ουσιαστικά ένας δανειστής δύναται να επιτύχει την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγή δέσμευσης λογαριασμού , η οποία δεσμεύει κεφάλαια που διατηρεί ο οφειλέτης σε τραπεζικό λογαριασμό ή λογαριασμούς σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Η Διαταγή εφαρμόζεται σε χρηματοπιστωτικές απαιτήσεις σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με εξαίρεση τα εξής:

  • φορολογικά, τελωνειακά ή διοικητικά ζητήματα και κοινωνική ασφάλιση·
  • περιουσιακά δικαιώματα που απορρέουν από έγγαμη ή ισοδύναμη σχέση, διαθήκες και κληρονομική διαδοχή·
  • απαιτήσεις κατά οφειλέτη έναντι του οποίου έχουν κινηθεί διαδικασίες πτώχευσης ή αφερεγγυότητας, δικαστικοί συμβιβασμοί, πτωχευτικοί συμβιβασμοί ή άλλες παρόμοιες διαδικασίες.

Επιπλέον, εξαιρούνται ορισμένες κατηγορίες τραπεζικών λογαριασμών ειδικής προστασίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαδικασία μπορεί να κινηθεί κατά του οφειλέτη πριν από την έναρξη της διαδικασίας για την κύρια υπόθεση, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή μετά την εξασφάλιση δικαστικής απόφασης, δικαστικού συμβιβασμού ή δημόσιου εγγράφου που επιβάλλει στον οφειλέτη την πληρωμή της απαίτησης.

Τονίζεται επίσης ότι ο δανειστής πρέπει να παρέχει αποδείξεις για να πείσει το δικαστήριο ότι υφίσταται πραγματικός κίνδυνος που αιτιολογεί την ανάγκη δέσμευσης του λογαριασμού του οφειλέτη.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 18 Ιανουαρίου 2017 εξαιρέσει του άρθρου 50, το οποίο εφαρμόζεται από τις 18 Ιουλίου 2016. Το άρθρο 50 αφορά τις πληροφορίες που παρέχουν οι χώρες της ΕΕ, όπως τα δικαστήρια που ορίζουν για την έκδοση (άρθρο 6 παράγραφος 4) και τις αρμόδιες αρχές για την εκτέλεση των ευρωπαικών διαταγών δέσμευσης λογαριασμού.

*Το παρόν άρθρο έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Για περισσότερες πληροφορίες και εξειδικευμένες νομικές συμβουλές για το θέμα της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού καθώς και άλλες παρεμφερείς ευρωπαϊκές διαδικασίες επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Αποκλεισμός νομικού προσώπου από τη διαδικασία υποβολής παραπόνου στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο λόγω ετήσιου κύκλου εργασιών που υπερβαίνει το καθορισμένο χρηματικό όριο

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Με τον Νόμο περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσεως

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info