Εισαγωγη της Τηλεδιασκεψης στο Διοικητικο Δικαιο: Συνθεση, Συνεδριες & Απαρτια στα συλλογικα οργανα

Με τον Τροποποιητικό Νόμο 28(Ι) του 2020 περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία του διοικητικού δικαίου, που συνίστανται στην εισαγωγή της τηλεδιάσκεψης ως μεθόδου διεκπεραίωσης διοικητικών διαδικασιών. Ειδικότερα οι αλλαγές αφορούν στην σύνθεση και συνεδρίες συλλογικού οργάνου και στην απαρτία, όπου πλέον είναι νόμιμη η συμμετοχή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Σημειώνεται ότι ο τροποποιητικός νόμος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ξεκίνησε να ισχύει στις 27 Μαρτίου 2020, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού, οπότε και ίσχυαν οι περιορισμοί μετακίνησης και συνάθροισης.

Οι αλλαγές στο Νόμο περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου είναι οι ακόλουθες:

  1. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου, τροποποιείται με την προσθήκη στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά του ακόλουθου νέου όρου και ορισμού αυτού:

«τηλεδιάσκεψη», σημαίνει την εξ αποστάσεως λαμβάνουσαν χώραν συνεδρία, ήτοι την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ δύο ή περισσότερων ομάδων ή ατόμων μέσω συστημάτων ήχου, εικόνας και ήχου ή ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων μέσων που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, νοουμένου ότι ένας έκαστος των μελών που λαμβάνει μέρος στη συνεδρία έχει τη δυνατότητα να ακούει ή να βλέπει και να ακούει όλους τους παρόντες σε κάθε ουσιώδη χρόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίας.

  1. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου (Σύνθεση και συνεδρίες συλλογικού οργάνου) τροποποιείται, ως ακολούθως:

(α) Με τη μετατροπή της τελείας στο τέλος του εδαφίου (3) αυτού σε άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης επιφύλαξης: «Νοείται ότι, η ειδοποίηση των μελών με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με άλλο ηλεκτρονικό μέσο στην ηλεκτρονική διεύθυνση που τα μέλη έχουν δηλώσει, θεωρείται ως νομότυπη κλήση.»·

(β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου και επιφυλάξεων: «(6) Με απόφαση του Προέδρου συλλογικού οργάνου, τα μέλη αυτού δύνανται, σε περίπτωση απουσίας τους στο εξωτερικό ή σε περίπτωση που η φυσική παρουσία τους είναι δυσχερής ή στην περίπτωση που υφίσταται οποιοδήποτε άλλο κώλυμα που παρεμποδίζει την προσέλευση ενός ή περισσοτέρων ή όλων των μελών του συλλογικού οργάνου, να συμμετέχουν σε συνεδρία αυτού μέσω τηλεδιασκέψεως:

Νοείται ότι, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 23 ως προς τη διαπίστωση νόμιμης απαρτίας, οι αποφάσεις που λαμβάνονται μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζονται ως νόμιμες:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ως νόμιμη συνεδρία και κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου που συμμετέχει στη συνεδρία λογίζεται ως παρόν και δικαιούμενο να ψηφίζει:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που κρίνεται επιβεβλημένη η αποχώρηση ενός ή περισσότερων μελών για οποιοδήποτε λόγο, η διακοπή της σύνδεσης με το εν λόγω μέλος ή μέλη λογίζεται ως νόμιμη αποχώρηση από τη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως λογίζεται ότι λαμβάνει χώραν στο συνήθη χώρο εργασίας του συλλογικού οργάνου ή σε χώρο που ήθελε καθορισθεί επί τούτω.».

  1. Το άρθρο 23 του βασικού νόμου ( Απαρτία) τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), του ακόλουθου νέου εδαφίου: «(4) Για σκοπούς διαπίστωσης απαρτίας λογίζεται ότι παρόντες είναι και όσα μέλη λαμβάνουν μέρος στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως, νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση τηρείται πρακτικό για τους λόγους συμμετοχής τους στη συνεδρία μέσω τηλεδιασκέψεως σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 21.»
  2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 61 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: « 62. Ο Υπουργός Οικονομικών για σκοπούς αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να εκδίδει διατάγματα για τη ρύθμιση θεμάτων τεχνικής φύσεως, για την ομαλή λειτουργία συνεδρίας που διενεργείται διά τηλεδιασκέψεως, για την ομαλή συμμετοχή των μελών του συλλογικού οργάνου σε αυτήν, για την αξιοπιστία του συστήματος και για την ομαλή ηλεκτρονική ενεργοποίησή του, κατά τρόπο που να τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου.»
  3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το άρθρο 62 αυτού, του ακόλουθου νέου άρθρου: « 63. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου αναφορικά με τη σύγκληση συνεδρίας διά τηλεδιασκέψεως, διαπίστωσης απαρτίας ή/και για οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα αφορώντα στη διεξαγωγή συνεδρίας συλλογικού οργάνου, ισχύουν και εφαρμόζονται ανεξαρτήτως των οικείων διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου.».

Για εξειδικευμένη νομική συμβουλή σε οποιοδήποτε θέμα Διοικητικού Δικαίου επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και στο email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info