ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Mε τροποποίηση στον Νόμο περί Ερμηνείας προνοείται η διακοπή του χρόνου παραγραφής για την άσκηση αγωγής ή για τη λήψη μέτρων εκτέλεσης δικαστικής απόφασης. Συγκεκριμένα το άρθρο 31 του βασικού νόμου (Επιμέτρηση χρόνου) τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (δ) αυτού, της ακόλουθης νέας παραγράφου (ε):

«(ε) όταν νόμος ή κανονισμός προβλέπει –

(i) προθεσμία ή/και χρόνο παραγραφής για καταχώρηση οποιασδήποτε αγωγής ενώπιον οποιουδήποτε Δικαστηρίου, ή

(ii) προθεσμία ή/και χρόνο για λήψη μέτρων εκτέλεσης δικαστικής απόφασης,

η οποία προθεσμία ή χρόνος παραγραφής ή λήψης μέτρων λήγει εντός της περιόδου από τη 15η Μαρτίου μέχρι και την 30ή Ιουνίου 2020, παρατείνεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2020:

Νοείται ότι για σκοπούς της παρούσας παραγράφου «αγωγή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Παραγραφής Αγώγιμων Δικαιωμάτων Νόμου.»

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κρίθηκε αναγκαία η ρύθμιση της περίπτωσης που ο χρόνος παραγραφής ή λήξης του χρόνου εμπίπτει εντός της περιόδου που βρίσκονται σε ισχύ μέτρα κοινωνικού περιορισμού με κίνδυνο να προκύψει απώλεια του δικαιώματος των πολιτών για πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info