ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΤΩΝ 15 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΕΚ ΝΕΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΠ ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ 2020

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με ανακοίνωσή της στις 30 Απριλίου 2020 γνωστοποίησε την επέκταση του μέτρου αναστολής του χρονικού περιθωρίου των 15 ημερών για εκ νέου παρουσίαση επιταγής με ανεπαρκή υπόλοιπα προτού καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών για Εκδότες Ακάλυπτων Επιταγών (ΚΑΠ) μέχρι και τις 15 Μαΐου 2020.
Το μέτρο θα παύσει να ισχύει άμεσα την 18η Μαΐου, 2020.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η Διαχειριστική Επιτροπή του ΚΑΠ θα συνεχίσει να εξετάζει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, αιτήματα διαγραφής από :

(α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποδεδειγμένα έχουν προβεί σε τακτοποίηση εκάστης ακάλυπτης επιταγής από την ημερομηνία επιστροφής της ως ακάλυπτη, ανεξαρτήτως χρονικού περιθωρίου.
(β) καταχωρημένα στο ΚΑΠ πρόσωπα, τα οποία με οδηγίες ή εντολή των Αρχών εμπίπτουν είτε στην Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)], είτε αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο Ευπαθών Ομάδων και απουσίασαν ή απουσιάζουν από την εργασία τους για προστασία της υγείας τους ή / και μη επιδείνωσής της.

Τα πιο πάνω μέτρα έχουν κριθεί απαραίτητα για συνέχιση της λειτουργίας του ΚΑΠ, διαφυλάττοντας τη χρήση των επιταγών και των συμφερόντων των δικαιούχων.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.