ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) εξέδωσε την Οδηγία περί του Έκτακτου Μέτρου της Αναστολής Υποχρεώσεων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Οργανισμών , η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει από 29 Απριλίου 2020. Σύμφωνα με την Οδηγία:

  1. Η υποχρέωση των εκδοτών προς ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως μέρος της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης, ως το άρθρο 9 του Ν.190(Ι)/2007, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
  2. Η υποχρέωση των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, ως το άρθρο 22 του Ν.196(Ι)/2012, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.
  3. Η υποχρέωση για ετοιμασία και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων που περιέχονται στην ετήσια έκθεση ΟΣΕΚΑ, ως τα άρθρα 55 και 58(1) του Ν.78(Ι)/2012, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
  4. Η υποχρέωση για ετοιμασία και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων που περιέχονται στην ετήσια έκθεση ΟΕΕ, ως τα άρθρα 76 και 78 του Ν.124(Ι)/2018 και το άρθρο 29(3) του Ν. 56(Ι)/2013, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.
  5. Η υποχρέωση των ΔΟΕΕ προς ετοιμασία και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων για κάθε ΟΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζονται ή/και για κάθε ΟΕΕ του οποίου διαθέτουν μερίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχονται στην ετήσια έκθεση τους, ως το άρθρο 29 του Ν.56(Ι)/2013, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.
  6. Η υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ προς υποβολή στην ΕΚΚ οικονομικών καταστάσεων, ως το άρθρο 114 του Ν.78(Ι)/2012, για το οικονομικός έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020.
  7. Εφόσον η υποχρέωση για ετοιμασία ή/και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων αναστέλλεται, αναστέλλεται μέχρι την ίδια ημερομηνία και η υποχρέωση υποβολής τους στην ΕΚΚ.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Ο νέος Νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία

Ο νέος Νόμος περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας το

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.