ΕΚΔΟΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) εξέδωσε την Οδηγία περί του Έκτακτου Μέτρου της Αναστολής Υποχρεώσεων σχετικά με τις Οικονομικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομικών Οργανισμών , η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας και ισχύει από 29 Απριλίου 2020. Σύμφωνα με την Οδηγία:

  1. Η υποχρέωση των εκδοτών προς ανακοίνωση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων ως μέρος της ετήσιας οικονομικής τους έκθεσης, ως το άρθρο 9 του Ν.190(Ι)/2007, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
  2. Η υποχρέωση των εταιρειών παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων, ως το άρθρο 22 του Ν.196(Ι)/2012, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020.
  3. Η υποχρέωση για ετοιμασία και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων που περιέχονται στην ετήσια έκθεση ΟΣΕΚΑ, ως τα άρθρα 55 και 58(1) του Ν.78(Ι)/2012, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.
  4. Η υποχρέωση για ετοιμασία και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων που περιέχονται στην ετήσια έκθεση ΟΕΕ, ως τα άρθρα 76 και 78 του Ν.124(Ι)/2018 και το άρθρο 29(3) του Ν. 56(Ι)/2013, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.
  5. Η υποχρέωση των ΔΟΕΕ προς ετοιμασία και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων για κάθε ΟΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαχειρίζονται ή/και για κάθε ΟΕΕ του οποίου διαθέτουν μερίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση που περιέχονται στην ετήσια έκθεση τους, ως το άρθρο 29 του Ν.56(Ι)/2013, για το οικονομικό έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 31 Αυγούστου 2020.
  6. Η υποχρέωση των εταιρειών διαχείρισης ΟΣΕΚΑ προς υποβολή στην ΕΚΚ οικονομικών καταστάσεων, ως το άρθρο 114 του Ν.78(Ι)/2012, για το οικονομικός έτος 2019, αναστέλλεται μέχρι τις 30 Ιουλίου 2020.
  7. Εφόσον η υποχρέωση για ετοιμασία ή/και ανακοίνωση οικονομικών καταστάσεων αναστέλλεται, αναστέλλεται μέχρι την ίδια ημερομηνία και η υποχρέωση υποβολής τους στην ΕΚΚ.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.