ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΩΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΪΟΥ 2020 – ΤΙ ΠΡΟΝΟΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

Με τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο (προσωρινές διατάξεις) του 2020 προβλέπεται η αναστολή των διαδικασιών καθώς και της εκτέλεσης οποιασδήποτε απόφασης ή διατάγματος έξωσης λόγω μη καταβολής ενοικίου, μέχρι την 31η Μαΐου 2020, λόγω της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί και των μέτρων που έχουν ληφθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού.

Σκοπός της ρύθμισης είναι να επιτευχθεί η προστασία των ενοικιαστών, αφού από τον Μάρτιο του 2020 με τα περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματα του 2020, επιβάλλονται σοβαρά περιοριστικά μέτρα και επειδή η εκδίκαση αστικής φύσεως υποθέσεων έχει ανασταλεί με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Σημειώνεται ότι η αναστολή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που δεν καταβλήθηκε οποιοδήποτε ενοίκιο νομίμως οφειλόμενο μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Ειδικότερα ο νόμος έχει ως ακολούθως:

1.Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ενοικιοστασίου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020.

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά

«βασικός νόμος», σημαίνει τον περί Ενοικιοστασίου Νόμο·

«Δικαστήριο», σημαίνει το, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4 του βασικού νόμου, Δικαστήριο Ελέγχου Ενοικιάσεων.

(2) Όροι, οι οποίοι δεν ορίζονται ειδικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που αποδίδεται σε αυτούς από το βασικό νόμο.

3.Παρά τις διατάξεις του βασικού νόμου, κάθε διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 11 αυτού, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής θα εκδίδεται από το Δικαστήριο δυνάμει τοιαύτης διαδικασίας μέχρι την 31η Μαΐου 2020.

4.Οι διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που οποιοδήποτε νομίμως οφειλόμενο ενοίκιο δεν έχει καταβληθεί μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2020.

Share:

More Posts

Πώληση ακινήτων: Οι αλλαγές στη νομοθεσία για την κατάθεση της σύμβασης στο κτηματολόγιο με τον Τροποποιητικό περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) Νόμο του 2023

Στις 12 Δεκεμβρίου 2023 δημοσιεύθηκε ο περί Πώλησης Ακινήτων (Ειδική Εκτέλεση) (Τροποποιητικός) Νόμος 132(Ι) του 2023 , ο οποίος προνοεί σημαντικές τροποποιήσεις στους περί Πώλησης Ακινήτων

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info