ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤ’ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ‘Η ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Από τις 6 το απόγευμα της 24ης Μαρτίου 2020 έχει τεθεί σε εφαρμογή διάταγμα σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονται οι αχρείαστες μετακινήσεις των πολίτων. Επιτρέπονται κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις για ένα αριθμό ουσιωδών βιοτικών αναγκών.

Παρότι δεν αναφερόταν αρχικά κάποια εξαίρεση για μετακινήσεις διαζευγμένων γονιών προκειμένου να συναντούν τα παιδιά τους, ωστόσο με νεότερο διάταγμα της 24ης Μαρτίου 2020, διευκρινίζεται ότι εξαιρείται από την απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων «η μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση η οποία είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επικοινωνία και επαφή γονέων και τέκνων».

Επομένως εφόσον προνοείται ρητά δικαίωμα μετακίνησης για την πιο πάνω περίπτωση, μετακινήσεις πολιτών για τον παραπάνω λόγο πρέπει να γίνονται με τον ενδεδειγμένο για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις τρόπο.

Πιο συγκεκριμένα για χρήση του δικαιώματος από τους διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς θα πρέπει οι ίδιοι να συμπληρώσουν στο έντυπο Β, περίπτωση 8 τον λόγο μετακίνησης τους ή να αποστείλουν γραπτό μήνυμα στο 8998 με την ένδειξη 8 και τον σκοπό μετακίνησης, τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου και τον ταχυδρομικό κώδικα της οικίας τους.

Εναλλακτικά, σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων, η χρήση του δικαιώματος μπορεί να πραγματοποιηθεί με γραπτή, υπογεγραμμένη δήλωση η οποία να αναφέρει τα πιο πάνω στοιχεία.  

(επιμέλεια: Σταύρη Κοσιάρη, ασκ.δικηγόρος σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ)

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info