ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΠΙΟ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου εξέδωσε στις 19.3.2020 την Οδηγία περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων που τροποποιεί τις περί των Διαδικασιών Χορήγησης Νέων και Αναθεώρησης Υφιστάμενων Πιστωτικών Διευκολύνσεων Οδηγίες του 2016 έως 2019.

Σύμφωνα με την οδηγία, «η Κεντρική Τράπεζα δύναται, με σκοπό την αποφυγή πιθανής χρηματοοικονομικής κρίσης ή και τη διαχείριση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης στην οικονομία για την προστασία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, να επιτρέπει με την έκδοση εγκυκλίων στα ΠΙ (Πιστωτικά Ιδρύματα) για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα να μην εφαρμόζουν συγκεκριμένες ή όλες τις πρόνοιες της παρούσας Οδηγίας ή και να καθορίζει συγκεκριμένες εναλλακτικές ελάχιστες προϋποθέσεις για χορήγηση πιστωτικών διευκολύνσεων».

Η εν λόγω οδηγία εκδίδεται στο πλαίσιο της ανακοίνωσης δέσμης μέτρων της Κεντρικής Τράπεζας. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν είναι τα εξής:

1.Επιπρόσθετη απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου για να παραχωρήσουν οι τράπεζες ελαφρύνσεις στα υφιστάμενα δάνεια των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

  1. Ευκολότερη και άμεση παροχή βραχυπρόθεσμων δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες
  2. Ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις προς τους επηρεαζόμενους πελάτες
  3. Ευνοϊκότερα επιτόκια και χρεώσεις
  4. Παροχή βραχυπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων από τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων με σύντομες διαδικασίες

Δείτε πιο αναλυτικά τα μέτρα που ανακοίνωση η ΚΤΚ εδώ

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info