ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ: ΖΗΤΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ, ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Δέσμη Μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στις 18 Μαρτίου 2020, με στόχο την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών. Τα νέα μέτρα είναι τα ακόλουθα:

  1. Επιπρόσθετη απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου για να παραχωρήσουν οι τράπεζες ελαφρύνσεις στα υφιστάμενα δάνεια των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Η ΚΤΚ προχωρεί στην περαιτέρω απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου και ρευστότητας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Συγκεκριμένα, οι εποπτικές ελαφρύνσεις προς τις συστημικές κυπριακές τράπεζες ύψους μέχρι και €1,3δις εφαρμόζονται αντίστοιχα και στα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της ΚΤΚ και περιλαμβάνουν απελευθέρωση κεφαλαίων μέχρι €100εκ. περίπου.

Η συνολική απελευθέρωση κεφαλαίων μέχρι και €1,4δις γίνεται με σκοπό να μεταφερθεί όφελος από τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία, μέσω ευνοϊκών αναδιαρθρώσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Για παράδειγμα, οι τράπεζες θα μπορούν να επιτρέψουν στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να μειώσουν τις δόσεις αποπληρωμής των υφιστάμενων δανείων τους.

Η υπό αναφορά συνολική απελευθέρωση κεφαλαίων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες για να στηρίξουν την πραγματική οικονομία επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευελιξία και δεν θα χρησιμοποιηθεί για διανομή μερίσματος ή άλλης αμοιβής.

  1. Ευκολότερη και άμεση παροχή βραχυπρόθεσμων δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες

Η ΚΤΚ χαλαρώνει τα κριτήρια για χορήγηση νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων με σκοπό να βοηθήσει τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να αποκτήσουν άμεσα την ρευστότητα που χρειάζονται για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Οι δικαιούχοι, οι οποίοι είναι συνεπείς δανειολήπτες, δύναται να είναι τόσο επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτοεργοδοτουμένων) όσο και υπάλληλοι των επηρεαζόμενων από τα σχετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση επιχειρήσεων, και έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Οι νέες πιστωτικές διευκολύνσεις μπορεί να περιλαμβάνουν παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εξ’ ολοκλήρου αποπληρωμή στη λήξη του και όχι με καταβολή δόσεων. Σκοπός των υπό αναφορά νέων πιστωτικών διευκολύνσεων είναι η κάλυψη τρεχουσών αναγκών, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων καταβολών μισθών, ενοικίων, οφειλών σε πιστωτές κλπ.

Τα κριτήρια τα οποία χαλαρώνουν αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προς τις τράπεζες.  

Τα τραπεζικά ιδρύματα θα ενημερωθούν από την ΚΤΚ με σχετική εγκύκλιο για τα κριτήρια που χαλαρώνουν, τις προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω νέων δανείων καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.         

  1. Ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις προς τους επηρεαζόμενους πελάτες

Η ΚΤΚ, κατανοώντας την κρισιμότητα των στιγμών, συστήνει προς τις τράπεζες να επιδείξουν την απαραίτητη ευελιξία προς τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να προχωρήσουν με αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων. Οι αναδιαρθρώσεις δύναται να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για διάρκεια εννέα μηνών, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη.

Η ΚΤΚ θεωρεί ότι οι υπό αναφορά αναδιαρθρώσεις απευθύνονται στους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναδιάρθρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

  1. Ευνοϊκότερα επιτόκια και χρεώσεις

Η ΚΤΚ συστήνει προς τις τράπεζες όπως η παροχή νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω, γίνεται με ευνοϊκά επιτόκια.

Η ΚΤΚ συστήνει προς τις τράπεζες όπως τα νέα δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις που αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω φέρουν μηδενικές χρεώσεις και μηδενικά έξοδα σύναψης.

Η ΚΤΚ συστήνει ακόμη προς τις τράπεζες όπως το επιτόκιο των αναδιαρθρώσεων που αναφέρονται στο σημείο 3 πιο πάνω, είναι επίσης ευνοϊκό.

Τα τραπεζικά ιδρύματα θα ενημερωθούν λεπτομερώς από την ΚΤΚ τις προσεχείς ημέρες για τις υπό αναφορά συστάσεις.

  1. Παροχή βραχυπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων από τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων με σύντομες διαδικασίες

Η ΚΤΚ προτρέπει τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) να παρέχουν βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις στους επηρεαζόμενους, από τις ανακοινώσεις της κυπριακής κυβέρνησης, πελάτες τους.

Οι ΕΕΠ δύνανται να παρεκλίνουν από την απαίτηση εφαρμογής λεπτομερών διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης αναδιαρθρώσεων, στις περιπτώσεις αιτήματος για βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση για περίοδο 9 μηνών. Οι αναδιαρθρώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή/και τόκων. Στόχος είναι η παροχή ανάσας ρευστότητας στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν.

Η ΚΤΚ εξετάζει επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.

Η ΚΤΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και αν το κρίνει αναγκαίο θα προβεί στην περαιτέρω λήψη μέτρων ή/και αναθεώρηση των ήδη εξαγγελθεντέντων μέτρων.

Share:

More Posts

Η υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή από την τράπεζα και η απαίτηση διαφάνειας πριν από τη σύναψη δανείου

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ Σημαντική απόφαση για τις καταχρηστικές ρήτρες σε συμβάσεις δανείων που συνάφθηκαν σε ξένο νόμισμα εξέδωσε το

Cyprus: Personal income tax guide

Whether you are an individual taxpayer or a small business owner, navigating the tax landscape can be overwhelming. Our law firm has prepared a high-level

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info