Ο εξαναγκασμος εργαζομενου σε παραιτηση

Της Σταύρης Κοσιάρη, ασκ.δικηγόρου σε Σ.Διουνυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να σέβεται το θεμέλιο της σχέσης εργοδότη-εργοδοτούμενου και να τηρεί τους όρους της συμφωνημένης μεταξύ αυτού και του εργοδοτούμενου συμβάσης εργασίας. Μονόπλευρες μεταβολές της σύμβασης εργασίας εις βάρος του δεύτερου όπως, αύξηση των συμφωνημένων ωρών εργασίας, διαφοροποίηση της συμφωνημένης μισθοδοσίας ή καθυστέρηση της, είναι πιθανόν να θεωρηθούν ότι εξαναγκάζουν τον εργοδοτούμενο σε παραίτηση.

Η έννοια του εξαναγκασμού σε παραίτηση δεν περιορίζεται μόνο σε συμβατικά θέματα. Αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου έχουν δεχτεί ότι υπάρχει τέτοιος εξαναγκασμός σε περιπτώσεις όπου ο υπάλληλος δέχεται υποτιμητική συμπεριφορά, άδικες κατηγορίες για διάπραξη εγκλήματος (όπως για παράδειγμα κλοπή) ή υποβάθμιση καθηκόντων.

Καθένας που εξαναγκάζεται σε παραίτηση έχει βάσει νόμου δικαίωμα αξίωσης αποζημιώσεων, αφού η παραίτηση του εξομοιώνεται με παράνομη απόλυση.   

Σε τέτοιες περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις αμέσως επόμενες ενέργειες του εργοδοτούμενου. Ο ίδιος πρέπει να αντιδράσει άμεσα καταγγέλλοντας τη σύμβαση, φεύγοντας από την εργασία ή τάσσοντας ημερομηνία αποχώρησης του.

Τα παραπάνω έχουν καθοριστική σημασία για την μετέπειτα νομική αξιολόγηση, αφού καθυστερημένη αντίδραση ή μη σαφής διαφωνία μπορεί να μεταφραστεί ως σιωπηρή αποδοχή, και κατά συνέπεια απεμπόληση του σχετικού δικαιώματος.

Για το κρίσιμο στοιχείο της άμεσης αντίδρασης, η αγγλική υπόθεση W.E Cox Toner (International) Ltd v. Crook (1981) σημειώνει ότι, η παραμονή στην εργασία για χρονικό διάστημα ενός μήνα λόγω αναζήτησης άλλης εργασίας είναι δυνατό να μην θεωρηθεί απεμπόληση δικαιώματος, όμως περαιτέρω παραμονή στην εργασία είναι ασυμβίβαστη με τον ισχυρισμό περί μη αποδοχής. 

Ο εργοδοτούμενος, προκειμένου να πετύχει υπέρ του αποζημίωση λόγω παράνομης απόλυσης, φέρει το βάρος να αποδείξει ότι λόγω της συμπεριφοράς του εργοδότη κλονίσθηκε η σχέση εργασίας  και ότι ο εργοδότης είναι υπαίτιος διαγωγής που συνιστά σημαντική παραβίαση της σύμβασης εργασίας ή δείχνει ότι δεν προτίθεται πλέον να δεσμεύεται από ένα ή περισσότερους ουσιώδεις όρους αυτής. Εναλλακτικά ο εργαζόμενος μπορεί να παραμείνει στην σύμβαση εργασίας και να εμείνει στην τήρηση των όρων της.

Για οποιοδήποτε θέμα τερματισμού απασχόλησης και γενικά κάθε ζήτημα εργατικού δικαίου, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22 272 360 ή στο email : info@dplawcyprus.com

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

More Posts

Δάνεια σε ελβετικό φράγκο και αποτέλεσμα της δικαστικής αναγνώρισης της καταχρηστικότητας του σχετικού όρου περί συναλλαγματικής ισοτιμίας

Η δικαστική αναγνώριση της καταχρηστικότητας όρου ή  όρων μιας τραπεζικής δανειακής συμβάσεως δύναται υπό περιστάσεις να οδηγήσει ακόμα και σε ολική ακύρωση του δανείου. Μπορεί

Registration of Ships under Cyprus Flag

Cyprus is a world-class international maritime cluster, offering efficient and high-quality services in a vast spectrum of activities in the shipping, admiralty, and maritime sectors,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.