Εκκαθάριση Εταιρειών: Οι σημαντικότερες αλλαγές με τον Τροποποιητικό περί Εταιρειών Νόμο 80(Ι) του 2023

Του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου σε Διονυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος 80 (Ι) του 2023 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 26.7.2023 επιφέρει εκτεταμένες τροποποιήσεις στο δίκαιο της  δικαστικής Εκκαθάρισης Εταιρειών, στο Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου.

Η σημαντικότερη αλλαγή συνίσταται στη δυνατότητα διορισμού άλλου προσώπου ως εκκαθαριστή αντί του αυτόματου διορισμού του επίσημου παραλήπτη κατόπιν σχετικής αίτησης κατά την έκδοση διατάγματος εκκαθάρισης από το Δικαστήριο.

Η τροποποίηση αυτή αφορά κυρίως στο άρθρο 228 του περί Εταιρειών Νόμου και κατ’ επέκταση και στις λοιπές σχετικές διατάξεις , οι οποίες διαμορφώνονται ανάλογα.

Ειδικότερα το άρθρο 228 ενσωματώνει τις αλλαγές με τροποποίηση του εδαφίου (α) και προσθήκη νέων εδαφίων (α1) και (α2) ως εξής:

 228.Ανεξαρτήτως και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 228Α, οι ακόλουθες διατάξεις σχετικά με εκκαθαριστές ισχύουν όταν εκδίδεται διάταγμα εκκαθάρισης-

(α) Ο επίσημος παραλήπτης καθίσταται λόγω του αξιώματός του εκκαθαριστής, εκτός εάν κατόπιν προγενέστερης του διατάγματος εκκαθάρισης αιτήσεως οποιουδήποτε καθοριζόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 213 προσώπου προς το Δικαστήριο διοριστεί άλλο πρόσωπο ως εκκαθαριστής και είναι σε θέση να ενεργεί ως τέτοιος:

Νοείται ότι, αίτημα για διορισμό προσώπου άλλου από τον επίσημο παραλήπτη ως εκκαθαριστή δύναται να υποβληθεί είτε εξαρχής στο πλαίσιο της αίτησης εκκαθάρισης της εταιρείας είτε με αίτηση μεταγενέστερη της αίτησης εκκαθάρισης·

(α1) για σκοπούς διορισμού προσώπου άλλου από τον επίσημο παραλήπτη ως εκκαθαριστή σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α), το Δικαστήριο δύναται να λαμβάνει υπόψη τυχόν επιθυμίες ή θέσεις με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας:

(i) Tων πιστωτών και της πλειοψηφίας σε αξία αυτών·

(ii) του αιτητή·

(iii) της εταιρείας· και

(iv) των συνεισφορέων της εταιρείας,

οι οποίες τίθενται ενώπιόν του, χωρίς να απαιτείται σύγκληση συνελεύσεων πιστωτών ή συνεισφορέων ή πρόσκληση για υποβολή τέτοιων επιθυμιών ή θέσεων·

(α2)(i) σε περίπτωση κατά την οποία διοριστεί ως εκκαθαριστής πρόσωπο άλλο από τον επίσημο παραλήπτη δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) και υποβληθεί από προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του άρθρου 213 πρόσωπο σχετικό αίτημα στον εκκαθαριστή για σύγκληση συνέλευσης πιστωτών, ο εκκαθαριστής, εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, συγκαλεί και προεδρεύει ξεχωριστών συνελεύσεων των πιστωτών και των συνεισφορέων της υπό εκκαθάριση εταιρείας για τον σκοπό επιλογής νέου εκκαθαριστή της εταιρείας στη θέση αυτού που διορίστηκε δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α)·

(ii) χωρίς επηρεασμό οποιασδήποτε άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου, αίτημα για σύγκληση συνελεύσεων δυνάμει των διατάξεων της παρούσας παραγράφου δύναται να υποβληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του διορισμού του εκκαθαριστή στον έφορο εταιρειών:

Νοείται ότι, ο εκκαθαριστής δεν έχει υποχρέωση σύγκλησης των συνελεύσεων, εκτός εάν έχει υπό τον έλεγχό του χρήματα της εταιρείας ικανοποιητικά για κάλυψη των σχετικών με τη σύγκληση και διεξαγωγή των συνελεύσεων εξόδων ή ο αιτητής της σύγκλησης της συνέλευσης πιστωτών τού παραχωρήσει το ποσό αυτό, σε περίπτωση που δεν έχει τέτοιο ποσό χρημάτων υπό τον έλεγχό του·

Περαιτέρω, σε περίπτωση κατά την οποία ο εκκαθαριστής δεν είναι ο επίσημος παραλήπτης, η δήλωση ως προς τις υποθέσεις της εταιρείας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 224 του βασικού νόμου, θα υποβάλλεται όχι μόνο στον επίσημο παραλήπτη αλλά και στον εκκαθαριστή. Η νέα διατύπωση των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 224 έχει ως ακολούθως:

224.-(1) Όταν το Δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα εκκαθάρισης ή διόρισε προσωρινό εκκαθαριστή, εκτός αν το Δικαστήριο θεωρήσει σκόπιμο να διατάξει διαφορετικά και διατάσσει με τον τρόπο αυτό, καταρτίζεται και υποβάλλεται στον επίσημο παραλήπτη και στον εκκαθαριστή ή προσωρινό εκκαθαριστή, ανάλογα με την περίπτωση, νοουμένου ότι δεν είναι ο επίσημος παραλήπτης, δήλωση στον καθορισμένο τύπο, ως προς τις υποθέσεις της εταιρείας που βεβαιώνεται με ένορκη δήλωση, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Λεπτομέρειες των περιουσιακών στοιχείων, χρεών και υποχρεώσεων της εταιρείας·

(β) τα ονόματα, διαμονή πιστωτών της και επαγγέλματα των·

(γ) τις εξασφαλίσεις που κατέχονται από αυτούς, αντίστοιχα·

(δ) τις ημερομηνίες που οι παραχωρήθηκαν, αντίστοιχα· και

(ε) τέτοιες περαιτέρω ή άλλες πληροφορίες που δυνατό να καθοριστούν ή που ο επίσημος παραλήπτης ή ο εκκαθαριστής ή ο προσωρινός εκκαθαριστής δυνατό να απαιτήσει:

Νοείται ότι, όπου αίτηση στο δικαστήριο για εκκαθάριση έχει καταχωρισθεί από την εταιρεία, η εταιρεία μαζί με την αίτηση υποβάλλει δήλωση υποθέσεων της εταιρείας ως είχαν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης:

Νοείται περαιτέρω ότι, ο εκκαθαριστής ή ο προσωρινός εκκαθαριστής καταθέτει στο Δικαστήριο την προβλεπόμενη στις διατάξεις του παρόντος εδαφίου δήλωση στον καθορισμένο τύπο και, σε περίπτωση κατά την οποία ο εκκαθαριστής ή προσωρινός εκκαθαριστής είναι πρόσωπο άλλο από τον επίσημο παραλήπτη, αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης κοινοποιείται στον επίσημο παραλήπτη.

(2) Η δήλωση υποβάλλεται και βεβαιώνεται από ένα ή περισσότερα από τα πρόσωπα που κατά τη σχετική ημερομηνία είναι σύμβουλοι και από το πρόσωπο που κατά την ημερομηνία εκείνη είναι ο γραμματέας της εταιρείας, ή από τέτοια πρόσωπα που αναφέρονται πιο κάτω στο εδάφιο αυτό όπως ο επίσημος παραλήπτης ή ο εκκαθαριστής ή ο προσωρινός εκκαθαριστής, τηρουμένων των οδηγιών του Δικαστηρίου, δυνατό να απαιτήσει να υποβάλουν και βεβαιώσουν τη δήλωση, δηλαδή πρόσωπα-

(α) που είναι ή υπήρξαν αξιωματούχοι της εταιρείας·

(β) που έλαβαν μέρος στη σύσταση της εταιρείας οποτεδήποτε μέσα σε ένα έτος πριν από τη σχετική ημερομηνία·

(γ) που είναι στην υπηρεσία της εταιρείας ή ήταν στην υπηρεσία της εταιρείας μέσα στο έτος που αναφέρθηκε, και κατά τη γνώμη του επίσημου παραλήπτη ή του εκκαθαριστή ή του προσωρινού εκκαθαριστή, είναι πρόσωπα ικανά να δώσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες·

(δ) που είναι ή ήταν μέσα στο αναφερόμενο έτος αξιωματούχοι ή στην υπηρεσία εταιρείας που είναι, ή μέσα στο αναφερόμενο έτος υπήρξε, αξιωματούχος της εταιρείας στην οποία αναφέρεται η δήλωση.

Σημαντική επίσης είναι η προσθήκη νέου εδαφίου (3) στο άρθρο 213 όπου προνοείται η υποχρέωση καταβολής τέλους στον επίσημο παραλήπτη κατά την υποβολή της αίτησης για εκκαθάριση. Η νέα διάταξη έχει ως εξής:

(3) Ο αιτητής, με την υποβολή της αίτησης για εκκαθάριση καταβάλλει στον επίσημο παραλήπτη τέλος, το οποίο καθορίζεται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 333, για την κάλυψη των εξόδων που θα προκύψουν για την εκτέλεση του διατάγματος εκκαθάρισης, και το οποίο κατατίθεται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας και οποιαδήποτε έξοδα γίνονται εκ μέρους του επίσημου παραλήπτη για την εκτέλεση του διατάγματος εκκαθάρισης αφαιρούνται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, ο πρωτοκολλητής του Δικαστηρίου δεν αποδέχεται την καταχώριση αίτησης για εκκαθάριση, εκτός εάν συνοδεύεται από την απόδειξη καταβολής του προβλεπόμενου στους πιο πάνω Κανονισμούς τέλους στον επίσημο παραλήπτη:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση κατά την οποία η αίτηση απορρίπτεται από το Δικαστήριο ή αποσύρεται από τον αιτητή, επιστρέφεται στον αιτητή ποσοστό του τέλους που καταβλήθηκε, το ύψος του οποίου καθορίζεται με Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 333.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό σκοπό. Για ειδική συμβουλή και χειρισμό της υπόθεσής σας επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ +35722272360 και στο email info@dplawcyprus.com

(photo: freepik.com)

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info