Υποχρεώσεις εταιρειών διαχείρισης δανείων έναντι των δανειοληπτών και εγγυητών

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε  Σ.Διουνυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε.

Ο περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμος δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2015 και έκτοτε υπέστη εκτεταμένες αλλαγές το 2018 και τελευταία τον Ιούλιο του 2022. Όπως ο νόμος σήμερα έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζεται :

(α) στην αγορά ή πώληση πιστωτικών διευκολύνσεων από πιστωτή ή εξ αποφάσεως πιστωτή, ο οποίος αποτελεί νομικό πρόσωπο, όπως εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα, πιστωτικά ιδρύματα αδειοδοτημένα και εποπτευόμενα από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους, χρηματοδοτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Κύπρο ως υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων άλλου κράτους μέλους και μη πιστωτικά ιδρύματα.

(β) στην ανάθεση διαχείρισης χαρτοφυλακίου πιστωτικών διευκολύνσεων σε διαχειριστή, από τα νομικά πρόσωπα που προαναφέρθηκαν.

Στην πρόσφατη τροποποίηση του 2022 προστέθηκε νέο άρθρο 12Β , το οποίο τιτλοφορείται «Σχέση με τον δανειολήπτη ή/και εγγυητή ή/και πάροχο εξασφάλισης» και προβλέπει ρητώς τις εξής υποχρεώσεις αυτών των εταιρειών έναντι των δανειοληπτών/εγγυητών:

Η εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων ή ο διαχειριστής στις σχέσεις τους με τους δανειολήπτες ή/και τους εγγυητές ή/και τους παρόχους εξασφάλισης-

(α) ενεργούν καλόπιστα, δίκαια και επαγγελματικά·

(β) παρέχουν στους δανειολήπτες ή/και τους εγγυητές ή/και τους παρόχους εξασφάλισης πληροφορίες οι οποίες δεν είναι παραπλανητικές, ασαφείς ή ψευδείς·

(γ) σέβονται και προστατεύουν τα προσωπικά στοιχεία και την ιδιωτική ζωή των δανειοληπτών ή/και των εγγυητών ή/και των παρόχων εξασφάλισης· και

(δ) επικοινωνούν με τους δανειολήπτες ή/και τους εγγυητές ή/και τους παρόχους εξασφάλισης με τρόπο που δεν συνιστά παρενόχληση, καταναγκασμό ή αθέμιτη επιρροή:

Καθώς το βασικό αντικείμενο δραστηριότητας των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων και διαχειριστών πιστωτικών διευκολύνσεων είναι οι αναδιαρθρώσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων, εν προκειμένω είναι πολύ σημαντικές οι πρόνοιες των Οδηγιών περί Αδειοδότησης και Εποπτείας Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων και Διαχειριστών Πιστωτικών Διευκολύνσεων που έχει εκδώσει η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.

Σύμφωνα με την Οδηγία 9:  (1) Σε περιπτώσεις που οι δανειολήπτες παρουσιάζουν ή ενδέχεται να παρουσιάσουν καθυστερήσεις στην αποπληρωμή των πιστώσεων τους, οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ή, όπου εφαρμόζεται, οι διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων εφαρμόζουν τις πρόνοιες του Κώδικα Συμπεριφοράς που προσαρτάται στην περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγία του 2015, προκειμένου να προβούν σε κοινά αποδεκτές και βιώσιμες λύσεις αναδιάρθρωσης της σύμβασης πίστωσης.

(2) Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ή, όπου εφαρμόζεται, οι διαχειριστές πιστωτικών διευκολύνσεων, θα πρέπει να παρέχουν στους δανειολήπτες με διαφάνεια πληροφορίες, μεταξύ άλλων, για την κατηγορία του βασικού επιτοκίου που χρεώνεται εκάστοτε αναφορικά με το δάνειο ή την πιστωτική διευκόλυνση, τον τρόπο με τον οποίο τούτο υπολογίζεται και τον χρόνο κατά τον οποίο θα εισπράττεται ή θα χρεώνεται στον λογαριασμό του δανειολήπτη. Επιπρόσθετα θα πρέπει να παρέχουν σε κάθε δανειολήπτη, λεπτομέρειες για τυχόν άλλες χρεώσεις ή ανάκτηση εξόδων που σχετίζονται με την πιστωτική διευκόλυνση ή το δάνειο.

Από τις παραπάνω διατάξεις είναι προφανές ότι οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και εταιρείες διαχείρισης δανείων, οι οποίες μονοπωλούν πλέον τον χειρισμό ιδίως των λεγόμενων “κόκκινων” δανείων, δεν εξαιρούνται σε καμία περίπτωση από τις υποχρεώσεις που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα σε σχέση με τη συμπεριφορά και αντιμετώπιση των δανειοληπτών και εγγυητών.

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό σκοπό. Για εξειδικευμένη συμβουλή και ειδικό χειρισμό της δικής σας υπόθεσης επικοινωνήστε μαζί μας στο email : info@dplawcyprus.com ή στο τηλ. +357 22272360

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info