Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων: Αναστολή μέχρι 31/10/2022

Με τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικό) Νόμο 147(Ι) του 2022 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12/8/2022 η αναστολή των εκποιήσεων ( εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA του περί Μεταβίβασεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου) παρατείνεται  μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022.

Η αναστολή αφορά στις εξής περιπτώσεις:

(α) κύριας κατοικίας του χρεώστη. ή

(β) επαγγελµατικής στέγης του χρεώστη. ή

(γ) αγροτεμαχίου του χρεώστη:

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του παραπάνω Νόμου, ο ορισµός του όρου “ενυπόθηκος δανειστής” περιλαµβάνει και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέµατα Νόµου.

Στο παραπάνω άρθρο ορίζονται και οι έννοιες «αγροτεμάχιο» , «επαγγελαμτική στέγη» και «κύρια κατοικία». Ειδικότερα:

“αγροτεμάχιo” σημαίνει τεμάχιο το οποίο βρίσκεται σε γεωργική ή κτηνοτροφική ζώνη ή σε οποιαδήποτε άλλη ζώνη, στο οποίο ασκείται γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, η εκτιμημένη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000)·

“επαγγελµατική στέγη” σηµαίνει ακίνητο το οποίο χρησιµοποιείται ως χώρος στέγασης επιχείρησης, η οποία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000)·

“κύρια κατοικία” σημαίνει, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 44ΙΕ, την κατοικία που χρησιµοποιείται για τη διαµονή του ιδιοκτήτη της ή/και των µελών της οικογένειας αυτού, για περίοδο πέραν των έξι (6) µηνών κατ’ έτος, η εκτιµηµένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκποιήσεις ακινήτων και τραπεζικά δάνεια επικοινωνήστε μαζί μας στο info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Εκτίμηση αξίας ακινήτου και μεταβιβαστικά τέλη: Προσφυγή κατά της απόφασης του Διευθυντή του Κτηματολογίου

του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες Δ.Ε.Π.Ε. Όπως είναι γνωστό για τη μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται στις περιπτώσεις που ρητώς καθορίζονται, τα μεταβιβαστικά

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info