Εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων: Αναστολή μέχρι 31/10/2022

Με τον περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικό) Νόμο 147(Ι) του 2022 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 12/8/2022 η αναστολή των εκποιήσεων ( εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους VIA του περί Μεταβίβασεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου) παρατείνεται  μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2022.

Η αναστολή αφορά στις εξής περιπτώσεις:

(α) κύριας κατοικίας του χρεώστη. ή

(β) επαγγελµατικής στέγης του χρεώστη. ή

(γ) αγροτεμαχίου του χρεώστη:

Σύμφωνα με το άρθρο 62 του παραπάνω Νόμου, ο ορισµός του όρου “ενυπόθηκος δανειστής” περιλαµβάνει και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται από τις διατάξεις του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέµατα Νόµου.

Στο παραπάνω άρθρο ορίζονται και οι έννοιες «αγροτεμάχιο» , «επαγγελαμτική στέγη» και «κύρια κατοικία». Ειδικότερα:

“αγροτεμάχιo” σημαίνει τεμάχιο το οποίο βρίσκεται σε γεωργική ή κτηνοτροφική ζώνη ή σε οποιαδήποτε άλλη ζώνη, στο οποίο ασκείται γεωργοκτηνοτροφική δραστηριότητα, η εκτιμημένη αξία του οποίου δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000)·

“επαγγελµατική στέγη” σηµαίνει ακίνητο το οποίο χρησιµοποιείται ως χώρος στέγασης επιχείρησης, η οποία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τις επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€750.000)·

“κύρια κατοικία” σημαίνει, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 44ΙΕ, την κατοικία που χρησιµοποιείται για τη διαµονή του ιδιοκτήτη της ή/και των µελών της οικογένειας αυτού, για περίοδο πέραν των έξι (6) µηνών κατ’ έτος, η εκτιµηµένη αξία της οποίας δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000).

Το παρόν άρθρο έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με εκποιήσεις ακινήτων και τραπεζικά δάνεια επικοινωνήστε μαζί μας στο info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info