Παρενόχληση και σεξουαλική παρενόχληση ως πειθαρχικά παραπτώματα στη Δημόσια Υπηρεσία

Τις έννοιες της παρενοχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης στον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο εισάγει νομοσχέδιο. Με βάση την νέα διάταξη (τροποποίηση άρθρου 73) δημόσιoς υπάλληλoς υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη αv διαπράξει παράπτωμα πoυ εvέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα περιλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και της παρενόχλησης λόγω φύλου.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης διάταξης, σκοπός του περι Δημόσιας Υπηρεσιας (Τροποποιητικού) Νόμου του 2021 είναι η τροποποίηση της παρ. (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 73 του Νόμου, ώστε να προβλέπεται διευκρινιστικά ότι μεταξύ των πειθαρχικών παραπτωμάτων που ενέχουν έλλειψη τιμιότητας ή ηθικής αισχρότητας είναι και η σεξουαλική παρενόχληση και η παρενόχληση λόγω φύλου.

Προωθείται, επίσης, τροποποίηση και του εδαφιου (2) του ιδιου άρθρου, για προσθήκη ερμηνειας των όρων «σεξουαλική παρενόχληση» και «παρενόχληση» με παραπομπή στην ερμηνεία που δίνεται στους όρους αυτούς από τον περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμο (Ν.205(1)/2002).

Σύμφωνα με τους ανωτέρω ορισμούς του νόμου, «παρενόχληση» σημαίνει ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά σχετιζόμενη με το φύλο ενός προσώπου, η οποία έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον και

«σεξουαλική παρενόχληση» σημαίνει οποιαδήποτε ανεπιθύμητη από τον αποδέκτη της συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, που εκφράζεται λόγω ή έργω και έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της αξιοπρέπειας ενός προσώπου, ιδίως όταν δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό, εξευτελιστικό, ταπεινωτικό ή επιθετικό περιβάλλον, κατά την απασχόληση ή την επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση ή κατά την πρόσβαση σε απασχόληση ή επαγγελματική εκπαίδευση ή κατάρτιση.

Για οποιοδήποτε θέμα σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και κάθε εργατική διαφορά επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +35722272360 και στο email info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info