Προσφυγή κατά προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Σ.Διονυσίου & Συνεργάτες ΔΕΠΕ

H επιβολή προστίμων σε επιχειρήσεις από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για επικαλούμενες παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας αποτελεί συχνό φαινόμενο. Οι εργοδότες καλούνται συχνά να καταβάλλουν υψηλά πρόστιμα στο κράτος, χωρίς οι παραβάσεις να στοιχειοθετούνται ή και όταν έχουν γίνει, να μη δικαιολογείται το ύψος του προστίμου.

Με την πράξη βεβαίωσης προστίμου ανά χείρας, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της πράξης αναφέροντας τους λόγους για τους οποίους αιτείται την ακύρωση του προστίμου. Σε περίπτωση απόρριψης και της ένστασης, απομένει το ένδικο μέσο της προσφυγής κατά της πράξης επιβολής προστίμου ενώπιον του διοικητικού δικαστηρίου. Υπενθυμίζεται ότι για την προσφυγή προβλέπεται προθεσμία 75 ημερών από την έκδοση της προσβαλλόμενης πράξης.

Η δυνατότητα επίκλησης λόγων προσφυγής είναι σχετικά ευρεία και εξαρτάται από την κάθε ατομική περίπτωση. Σε πολλές περιπτώσεις η προσβαλλόμενη απόφαση είναι προϊόν πλάνης περί τα πράγματα και το Νόμο.  Περαιτέρω, η Διοίκηση μπορεί να έχει ενεργήσει αυθαίρετα και παράνομα και χωρίς τη δέουσα έρευνα, ενώ η προσβαλλόμενη πράξη μπορεί να έχει εκδοθεί χωρίς επαρκή αιτιολογία.

Είναι συχνό το φαινόμενο η εκδώσασα την πράξη Αρχή να μην αξιολόγησε και να μην εξακρίβωσε τα ορθά γεγονότα και να αγνόησε τις θέσεις που προέβαλε επί του θέματος ο εργοδότης για την ισχυριζόμενη παράβαση. Επιπρόσθετα είναι δυνατή η επίκληση του ισχυρισμού ότι το τελικώς επιβληθέν πρόστιμο ήταν υπέρογκο ή δυσανάλογο σε σχέση με την αναφερόμενη παραβίαση.

Σε σχέση με την επίκληση του ισχυρισμού περί απουσίας δέουσας έρευνας οι αρχές του διοικητικού δικαίου υπαγορεύουν τη διεξαγωγή έρευνας με σκοπό τη διαπίστωση όλων των ουσιωδών γεγονότων.   Ωστόσο η έκταση, ο τρόπος και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί ποικίλλει ανάλογα με το υπό εξέταση ζήτημα, ανάγεται δε στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, όπως έχει κρίνει κατ’ επανάληψη η νομολογία. Η μορφή της έρευνας είναι συνυφασμένη με τα περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Η τελική εκτίμηση των γεγονότων και η λήψη της σχετικής απόφασης αποτελεί καθήκον και υποχρέωση του αρμοδίου οργάνου. Το κριτήριο για την πληρότητα της έρευνας έγκειται στη συλλογή και διερεύνηση των ουσιωδών στοιχείων τα οποία παρέχουν βάση για ασφαλή συμπεράσματα. Η έρευνα είναι επαρκής εφόσον εκτείνεται στη διερεύνηση κάθε γεγονότος που σχετίζεται με το θέμα που εξετάζεται.

Ενόψει των παραπάνω νομολογιακών συμπερασμάτων, σε περιπτώσεις πράξεων επιβολής προστίμου στις οποίες δεν έχουν διερευνηθεί όλα τα ουσιώδη στοιχεία τα οποία παρέχουν βάση για ασφαλή συμπεράσματα και κρίνεται ανεπαρκής η διερεύνηση και η αιτιολόγηση της προσβαλλόμενης απόφασης, συντρέχουν οι προϋποθέσεις για ακύρωση του προστίμου από το διοικητικό δικαστήριο.

To Γραφείο μας ειδικεύεται σε υποθέσεις ενστάσεων και προσφυγών κατά διοικητικών προστίμων . Για εξειδικευμένη νομική συμβουλή επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλ. +357 22272360 και με email: info@dplawcyprus.com

(photo:pixabay)

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info