Καταχρηστικοί όροι σε συμβάσεις δανείων

Παράβαση του Νόμου περί Καταχρηστικών Ρητρών σε δανειακές συμβάσεις του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης , διαπίστωσε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή με απόφαση της ημερομηνίας 1.12.2020.

Σύμφωνα με την απόφαση ο διευθυντής της Υπηρεσίας αποφάσισε ότι συγκεκριμένοι όροι των υπό αναφορά συμβάσεων αντίκεινται στις διατάξεις των άρθρων 5(1), 5(4) και 7 του παραπάνω Νόμου και άρα είναι καταχρηστικοί ή/και αδιαφανείς.

Μεταξύ άλλων, οι εν λόγω όροι αφορούν:

  • Το δικαίωμα του Οργανισμού να χρεώνει τον καταναλωτή με τραπεζικά δικαιώματα, έξοδα και επιβαρύνσεις κατά καιρούς και κατά την απόλυτη κρίση του.
  • Το δικαίωμα του Οργανισμού να διακόψει την επιχορήγηση ή τη μείωση του επιτοκίου, στις περιπτώσεις όπου το επιτόκιο είναι επιδοτημένο ή μειωμένο, κατά την απόλυτη κρίση του και οποτεδήποτε, καθώς και το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς επιτοκιακές και άλλες χρεώσεις που βαρύνουν τον καταναλωτή.
  • Το δικαίωμα του Οργανισμού να τροποποιεί μονομερώς τους όρους που καθορίζουν την αποπληρωμή του δανείου και να αυξάνει το επιτόκιο ή να χρεώνει επιπλέον τόκους υπερημερίας σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν καταβάλει οποιαδήποτε δόση στην καθορισμένη ημερομηνία.
  • Τη συνένωση λογαριασμών του καταναλωτή με υποχρεώσεις που έχει προς τον Οργανισμό και το συμψηφισμό/ μεταφορά ποσών σε οποιοδήποτε λογαριασμό του για σκοπούς εξόφλησης μέρους ή όλων των υποχρεώσεων του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση προς τον καταναλωτή.
  • Τη διατήρηση των πρόσθετων δικαιωμάτων που ενδέχεται να έχει ο Οργανισμός δυνάμει νόμου ή εθίμου καθώς και των δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους όρους της σύμβασης, χωρίς να παρέχεται αντίστοιχη προστασία των σχετικών δικαιωμάτων του καταναλωτή.

Για οποιοδήποτε θέμα τραπεζικού δανείου, καταχρηστικών όρων δανειακής σύμβασης και οποιοδήποτε ζήτημα τραπεζικού δικαίου απευθυνθείτε στη DP LAW, τηλ.+357 22 272 360, email: info@dplawcyprus.com

Share:

More Posts

Η εκτέλεση απόφασης μετά από 12 έτη από την έκδοσή της με άδεια δικαστηρίου σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Πολιτικής Δικονομίας

του Γιώργου Καζολέα, δικηγόρου σε Dionysiou & Partners LLC To δικαίωμα του υπερ’ ου η εκτέλεση καταχώρισης αίτησης στο δικαστήριο για λήψη άδειας εκτέλεσης απόφασης,

Get in Touch

Seeking legal, business or immigration solutions in Cyprus? Contact us for a consultation.

Contact Info